Kommuneplan forsiden

Fordebat - solcelleanlæg ved Milbakken

Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af et solcelleanlæg på op til 55 MWp (p står for peak og betyder max. ydelse) ved Milbakken. Arealet udgør cirka 85 hektar, som i dag er opdyrket landbrugsjord og områder med pil. Solcelleanlægget vil kunne forsyne omkring 17.500 husstande (3.275 kWh pr. husstand) med vedvarende energi, og vil årligt spare miljøet for udledning af op til 25.000 tons CO2 (430 g/kWh).

Idet det påtænkte projektområde ligger i det åbne land, er der behov for udarbejdelse af et kommuneplantillæg, som udlægger et nyt område i kommuneplanen til tekniske formål.

Med denne debatfolder indkalder Aalborg Kommune over en periode på 4 uger synspunkter, idéer og forslag fra borgere, interesseorganisationer og andre interesserede, så flest mulige hensyn kan indgå i den videre planlægning.

Afgrænsning af det ansøgte område

Beskrivelse af det konkrete projekt
Projektudvikler ’Vores Sol Ejendomsselskab’, Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg, ønsker at opstil-le et større solcelleanlæg til strømproduktion ved Milbakken ca. 1.5 km vest for Tylstrup. Der er øn-ske om at opstille et anlæg med en effekt på op til 55 MWp, på et areal på cirka 85 ha.

Projektet omhandler følgende matrikler:
Matr. Nr. 1kt, 1ku, 1ca, 1ii, 1il, 1ga, 1iø, 1ar, 1bø, 1bz, 1kx. 1hh, 1fu og en del af 1ib.
Ejerlav: Vrå Hgd., Ajstrup.

Matrikelkort

Området er beliggende i landzone, og skal efter eventuel vedtagelse af lokalplanen fortsat ligge i landzone.

Området er et meget fladt englandskab, som er beliggende mellem eksisterende vindmølleparker mod nord og syd. Der er relativt få beboelser i direkte tilknytning til området, der i dag er meget præget af pil. Det flade englandskab giver god mulighed for at minimere syn-ligheden af solcelleanlægget med beplantning. Der er indgået lejeaftale med lodsejer, som løber i 30 år, med mulighed for forlængelse. Når anlægget er udtjent, bliver det fjernet, og arealet reetableres, så det igen kan anvendes som landbrugsjord. Anlæggets levetid vurderes til 30 år.

Beskrivelse af anlægget

Anlægget består af solpaneler som monteres på markstativer, der opstilles på parallelle rækker. Sol-panelerne kan få en højde på op til cirka 3,95 meter over reguleret terræn, afhængigt af endeligt valg af model. Der skal desuden etableres de nødvendige teknikbygninger i området. Teknikbygningerne har en maksimal højde på 3,5 meter.

Arealer, der ikke bebygges med solcelleanlæg og teknikbygninger, vil henligge som græsarealer. Der ønskes mulighed for at vedligeholde arealet ved hjælp af får, som kan afgræsse området omkring og under panelerne.

Anlægget vil blive indhegnet af sikkerhedshensyn og for at holde større dyr ude af området. Hegnet etableres på indersiden af en afskærmende beplantning, som vil blive etableret omkring anlæggene. De præcise vilkår for beplantning og anlæggenes udseende vil blive fastlagt i en lokalplan.

Hvis det er nødvendigt for tilslutning til elnettet, vil der blive etableret en transformerstation. En stati-on kan omfatte en teknikbygning med et grundareal på 50 m2 og med en højde på omkring 4 meter. Desuden omfatter stationen udendørs tekniske anlæg med et samlet bebygget areal på omkring 200 m2. De tekniske udendørs installationer har en højde på op til 7 meter med tilhørende lynafleder på op til 15 meter.

Principsnit - illustration som viser højde på beplantning og solpaneler

Eksempler på etablerede anlæg