Kommuneplan forsiden

Fordebat for nyt boligområde i Vodskov sydvest

Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning fra en privat udvikler om igangsætning af planlægning for et større boligområde i det sydvestlige Vodskov. Den nordlige del af det ansøgte boligområde ligger inden for gældende kommuneplanramme 5.2.B6, mens den sydlige og vestlige del ligger uden for gældende planlægning for Vodskov. På den baggrund igangsættes en fordebat for udvidelse af rammeområde 5.2.B6.

Fordebat Vodskov Sydvest Luftfoto

Den gældende kommuneplanramme 5.2.B6 har en rummelighed til ca. 60 boliger afhængigt af boligtypen. Udviklers ansøgning indeholder ca. 230 boliger, bestående af både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

En udvidelse af kommuneplanramme 5.2.B6 vil forudsætte, at der udarbejdes et kommuneplantillæg. Sammen med kommuneplantillægget vil der også skulle udarbejdes en lokalplan, som mere detaljeret fastsætter, hvordan området kan udnyttes til boligformål.

I den videre planlægning af området skal der redegøres for trafikstøj, regnvandshåndtering, grundvand og indvirkning på landskabet. Blandt andet trafikstøj kan have en betydning for, hvor stor en del af det foreslåede område, der kan anvendes til boliger.

Spørgsmål til debat 

  • Skal der planlægges for boliger sydvest for Vodskov?
  • Hvilke kvaliteter skal et nyt boligområde indeholde?
  • Hvilke hensyn til natur og landskabet skal vægtes i planlægningen?
  • Hvordan kan området forbindes med stier til den eksisterende by og til omkringliggende naturområder?
  • Er der særlige forhold, der skal tages hensyn til i planlægningen?

Deltag i debatten
Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag til By og Land, Byudvikling & Byggeri. De skal være modtaget senest 25. marts 2022 via kontaktformularen: www.aalborg.dk/kontakt.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til planlægningen, er du velkommen til at kontakte By og Land, Cecilie Overgaard Jensen, tlf. 20 96 44 49, eller e-mail.