Kommuneplan forsiden

Deltag i debatten - Udvidelse af FC Beton i Drastrup

Aalborg Kommune ønsker at igangsætte en planlægning for udvidelse af FC Beton i Drastrup. Udvidelsen omfatter en udvidelse af produktionen og bygningsmassen samt tilføjelse af nye funktioner - som fx vaskehal og laboratorium.

Det betyder, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan med miljøvurdering, der muliggør en udvidelse af virksomheden. Derfor gennemføres en fordebat, hvor alle i perioden fra den 24. maj 2017 til 21. juni 2017 har mulighed for at komme med ideer, synspunkter og forslag til brug for den videre proces.

Beskrivelse af udvidelsesønskerne
FC Beton ønsker at samle virksomheden i Drastrup, og afvikle virksomheden i Frejlev. I dag foregår 2/3 af FC Betons produktion på anlægget i Drastrup og 1/3 på anlægget i Frejlev. Virksomhedens produktion i Drastrup omfatter produktion af færdigvarer, mørtel og fabriksbeton, mens produktionen i Frejlev omfatter færdigvarer. Laboratorie- og værkstedsfaciliteter fra Frejlev skal også videreføres i Drastrup.

Ved udvidelsen i Drastrup ønsker virksomheden at inddrage knap 2,8 ha landbrugsjord til færdigvarelager. Produktionsudvidelsen kræver opførelse af 2.000 m² ny bebyggelse til produktion og 500 m² tilbygning til eksisterende produktion. Dertil kommer et ønske om opførelse af 5.000 m² overdækning til færdigvareproduktioner, en ny vaskehal på 500 m² til rengøring af lastbiler og opførelse af nyt laboratorium på 50-100 m². Den ny bebyggelse ønskes opført i tilknytning til den eksisterende bebyggelse og i samme skala som den eksisterende bebyggelse. Eksisterende siloanlæg, oplag af stoffer og vaskepladsen planlægges ikke udvidet.

Der har tidligere været mange overvejelser omkring en flytning af virksomheden fra Frejlev til Drastrup. Sagen starter i 1986, hvor der på baggrund af bl.a. massive klager over støj og støv fra borgerne i Frejlev overvejes muligheder for udflytning. I 1989 gav amtet en zonetilladelse til flytning af virksomheden fra Frejlev til Drastrup. Virksomheden har siden fået zonetilladelser til mindre udvidelser og en ny administrationsbygning i Drastrup. Virksomheden har siden samtidigt haft virksomhedsdrift i både Drastrup og i Frejlev by.

FC Beton har tidligere ansøgt om produktionsudvidelse i Drastrup hos både Nordjyllands Amt og Aalborg. Da en stor del af virksomheden allerede var lokaliseret i Drastrup, besluttede Aalborg Kommune i 2008, at der skulle udarbejdes en risikovurdering af de miljømæssige konsekvenser for en udvidelse af virksomheden. Denne vurdering skulle danne grundlag for at vurdere, om kommunen ville tillade en udvidelse af virksomheden i Drastrup. FC Beton har nu fremsendt en sådan risikovurdering og ansøger om, at der igangsættes en planlægning, der muliggør en samling af virksomheden i Drastrup.

Risikorapporten konkluderer, at for stoffer relateret til produktionen på FC Beton, viser alle målinger, at stofkoncentrationerne i grundvandet er langt under drikkevandskravet, ligesom aktuelle oplag af kemikalier ikke vurderes at udgøre en trussel om grundvandskvaliteten. Dog viser gennemgangen af tilsætningsstoffer/hjælpestoffer i produktionen og på laboratoriet, at der er en teoretisk risiko for grundvandsforurening ved spild og uheld. Derudover vurderes virksomheden at kunne udvides uden betydende påvirkninger af landskabet, og uden væsentlige påvirkninger af omkringliggende boliger.

Hvad kigger vi særligt på i denne sag?
Planforslagene og miljøvurderingen skal blandt andet indeholde en beskrivelse og vurdering af følgende forhold:

  • Bebyggelsernes placering og skala.
  • Påvirkninger af grundvandet.
  • Påvirkninger af omkringliggende boliger og arealer.
  • Trafikale forhold.
  • Visuel og landskabelig påvirkning af omgivelserne.

Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer
FC Beton i Drastrup er en større eksisterende virksomhed placeret i landzone i det åbne land ca. en kilometer vest for Aalborg og ca. en kilometer øst for Frejlev.

Større virksomheder ligger ofte i kommunens udlagte erhvervsområder. I kommuneplanens hovedstruktur er Lufthavnen, Bouet, Universitetet/Hospitalet, Østhavnen og Svenstrups erhvervsområder udpeget som vigtige indsatsområder i forhold til fortsat udvikling af rendyrkede erhvervsområder. Dette er dog ikke til hinder for udlæg af mindre erhvervsområder øvrige steder i kommunen.

For FC Beton i Drastrup er der tale om en eksisterende virksomhed nær Aalborg, som er placeret med god forbindelse til den overordnede infrastruktur. Området ved virksomheden er dog i kommuneplanen udlagt til natur og kulturformål, hvor målet er en flersidig anvendelse, hvor der tages hensyn til naturbeskyttelse og bevaringshensyn i forhold til landskabelige kvaliteter. Morænebakkerne skal tilplantes med skov kombineret med områder med ekstensiv landbrugsdrift. Grundvandsbeskyttelse prioriteres højt, da området er omfattet af særlige drikkevandsinteresser.

Derfor er der behov for ændring af kommuneplanens bestemmelser, så der udlægges et nyt rammeområde til erhvervsformål i kommuneplanen. Gennem lokalplanlægning af området fastlægges mere detaljeret bestemmelser for en kommende udbygning, ligesom det her sikres, at udbygningen sker under hensyn til grundvandet og naturinteresserne i området.

Foreløbig tidsplan
Med udgangspunkt i fordebatten vil Aalborg Kommune igangsætte en mere detaljeret planlægning for ændringerne. En sådan planlægning vil omfatte et forslag til kommuneplantillæg, et forslag til lokalplan miljøvurdering og eventuelt et udkast til miljøgodkendelse.

Disse planer udsendes i en 8 ugers offentlig høring, hvorefter planerne kan fremsendes til politisk behandling og eventuel godkendelse.

Deltag i debatten
Hvis du har spørgsmål til planlægningen eller projektet kan du kontakte By- og Landskabsforvaltningen, Charlotte Zeth Andersen, tlf. 99 31 22 11, charlotte.zeth@aalborg.dk.

Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag. De skal være modtaget senest 21. juni 2017 på:

e-mail: plan.udvikling@aalborg.dk eller pr. brev til:

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Vi foretrækker elektronisk post (e-mail).

Udvidelse
Virksomhedens ønskede ændringer
18-05-2017
Status