Kommuneplan forsiden

Fordebat om NOVI Science-Arch

By og Landskabsudvalget har den 4. maj 2017 godkendt at sætte en debat om NOVI buen, "NOVI Science-Arch" igang. 

Formålet med debatten er at indkalde idéer, synspunkter og forslag til den videre planlægning.

Indbydelse til debat

Aalborg Kommune ønsker at igangsætte en planlægning som skal muliggøre opførelsen af en 104 meter høj målebue, "Science-Arch", ved NOVI i universitetsområdet i Aalborg Øst. Det betyder, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg og lokalplan med miljørapport bestående af redegørelse for vurdering af virkninger på miljøet (VVM) og miljøvurdering (MV).

Derfor gennemføres en fordebat, hvor alle i perioden fra 8. maj til 12. juni 2017 har mulighed for at komme med ideer, synspunkter og forslag til brug for indholdet i planlægningen og til de emner der skal belyses i miljørapporten.

Baggrund for projektet

NOVI Forskerpark blev etableret i 1989 og er i dag hjemsted for 100 virksomheder, som beskæftiger sig med forskning, udvikling og højteknologi, mange af dem inden for mobiltelefonteknologi og trådløs kommunikation.  Med afsæt i mangeårig succesfuld forskning på Aalborg Universitet har klyngen af virksomheder og forskere, som arbejder med mobilteknologi spillet en vigtig rolle for den markedsledende position, de har i dag.

I 2016-2017 har NOVI bygget "NOVI 9". Denne bygning er udstyret med avancerede laboratorier samt et tag der kan skydes til side med henblik på at modtage signaler fra NOVI buen. NOVI buen bliver  placeret henover denne bygning. I NOVI 9 bygningen er der desuden mulighed for at køre en bil op til 3. sals niveau.

NOVI buen vil bidrage til, at Aalborg Universitet kan opretholde sin førende forskningsposition i antenneteknologi og radiobølger. Aalborg Universitet vil med etableringen af NOVI buen for alvor markere sig på verdenskortet og være eneste sted i verden med sådanne forhold. Desuden vil NOVI buen være et markant symbol på Aalborgs ambitiøse uddannelses- og forskningsmiljø.

Beskrivelse af projektet

NOVI buen bliver en 104 meter høj, halvcirkelformet gitterkonstruktion i stål og vil blive næsten dobbelt så høj som Aalborgtårnet. Anlæggets højde vil overstige alle andre bygninger i området.  Dermed vil buen blive synlig fra store dele af de omkringliggende bydele, byer og landskabet. Synligheden øges af buens beliggenhed på den østlige bakketop af "Gug-Tranders Bakken", hvor den vil blive placeret i terrænkote 22. Buens topkote bliver dermed 126 meter over havets overflade.

NOVI buen skal fremstå elegant og smukt i et design, som er udtryk for mødet mellem ingeniørkunst og arkitektur. Ambitionen er at forene en minimal struktur og konstruktion med et arkitektonisk ønske om at gøre buen elegant og artikuleret i sit møde med terræn.

Konstruktionen laves som en åben gitterkonstruktion af stål som en byggepladskran. Buens stålkonstruktion beklædes i den nederste tredjedel med stålplader, fx pressegitter eller perforerede plader. Stålkonstruktion og beklædning males i jordfarver.

Buens to fodaftryk placeres ca. 200 meter fra hinanden. Set i tværsnit vil stålkonstruktionen være en ligesidet trekant. Dimensionerne vil blive ca. 4x4x4 meter ved det smalleste punkt og ca. 14x14x14 meter ved fodaftrykkene. På terræn indrettes i selve ’fodaftrykket’ funktioner som målerhus og ’garage’ for antenner, platforme mm. Fundamenter støbes på stedet.

Alle metaldele i NOVI buen vil blive forarbejdet, lakeret og forberedt til montage på fabrik inden levering til byggepladsen. Montagen foretages på byggepladsen. Metalskellet opbygges fra fundament for den nederste del af buen (ca. 40 m i hver side). Den resterende del af buen (ca. 280 m) samles til et stykke på jorden ved byggepladsen. Efter samling monteres buen med kran.

Foreløbig tidsplan

Fordebatten gennemføres i perioden 08. maj 2017 til 12. juni 2017. De fremsendte ideer vil indgå i det videre arbejde frem mod et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med miljørapport.

Novi Maalebue Fordebat View Sydoest Web

Volumenstudie af projektet set fra syd-øst.

Novi Maalebue Fordebat Ref Web

NOVI buen bliver et markant symbol på Aalborgs ambitiøse uddannelsesmiljø. Med buen skabes et førende test- og målingscenter, der vil skabe interesse overalt i verden.

Funktionsbeskrivelse

Formålet med NOVI buen er forskningsmæssigt. Der vil kunne udføres avancerede målinger af radiobølger i forbindelse med forskningen i antenneteknologi. Målingerne udføres fra det nyetablerede antennelaboratorium (NOVI 9). Måleudstyret placeres på syv ca. 1x1m store, flytbare platforme, der hver skal kunne bære ca. 500 kg udstyr. Under målinger køres maksimalt alle syv platforme op i buen, hvorefter målingerne gennemføres. Bevægelsen gennem buen vil ske i en hastighed på op til 10 m/s.

Målingerne forventes kun udført i normal arbejdstid og under rolige vejrforhold. Det kan ikke nærmere defineres, hvor ofte der udføres målinger. Der vil ikke være lydgener fra målingerne eller platformene alene af den årsag, at lyd vil skabe vibrationer i buen, som kan påvirke målingerne og som konstruktionen ikke kan tåle.

Platformene er meget små i forhold til buens størrelse, således maksimalt 1 m i forhold til buens mindste bredde på 4 meter. Der skal etableres en gangbro i buen, hvorfra der vil foregå drift og vedligehold.

Novi Maalebue Fordebat Opstalt Web

Teknisk tegning af NOVI buen, opstalt set fra syd.

Befolkning og sundhed

Effekten af de radiobølger, der vil blive anvendt ved driften af NOVI buen, vil ikke overstige effekten fra almindelig mobiltelefoni og generel radio kommunikation – fx radio og TV.

Risikoen for overisning af buen skal nærmere undersøges. Hvis det vurderes at påvirkningen fra overisning og istapper er væsentlig, så angives forslag til afværgeforanstaltninger (fx el-trasering eller andre løsninger), så problemet kan elimineres.

I forbindelse med Nyt Aalborg Universitetshospital skal der etableres en helikopterlandingsplads. NOVI buen gennembryder indflyvningskorridoren til landingspladsen. Det konkluderes at denne begrænsning ikke vil skabe væsentlige problemer eller begrænsninger for driften af den nye helikopterlandingsplads, idet ind- og udflyvningskorridorren ikke placeres i retning mod NOVI buen.

Deltag i debatten

Etableringen af NOVI buen forudsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan med miljørapport (VVM & MV). MV står for ”Miljøvurdering”. VVM står for ”Vurdering af Virkninger på Miljøet”. NOVI buen er omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 2, punkt 11 a.

Da det vurderes at NOVI buen kan medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, skal Aalborg Kommune derfor udarbejde og offentliggøre et forslag til miljørapport. En miljørapport skal belyse såvel kortsigtede som langsigtede væsentlige virkninger på omgivelserne.

Hvad kigger vi særligt på i denne sag?
Den videre planlægning og miljørapport vil rette særlig fokus på en række emner, herunder:

  • Transport og trafik i anlægsfasen
  • Landskabelige og visuelle påvirkninger
  • Arkitektur og æstetik
  • Støj og vibrationer, vindstøj
  • Skyggekast og lysmarkering
  • Befolkning og sundhed, overisning, personsikkerhed.

Med fordebatten ønskes ideer, synspunkter og forslag til brug for indholdet i planlægningen (kommuneplantillæg og lokalplan) og til de emner der skal belyses i miljørapporten (VVM & MV).

Vi vil gerne modtage dine idéer, synspunkter og forslag. De skal være modtaget senest 12. juni 2017 på: e-mail: PLAN.UDVIKLING@AALBORG.DK eller pr. brev til
By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Vi foretrækker elektronisk post (e-mail).

Hvis du har spørgsmål til planlægningen eller projektet kan du kontakte By- og Landskabsforvaltningen, Mario Hesse, tlf. 99 31 22 02, mario.hesse@aalborg.dk.

Novi Maalebue Fordebat Visu Web

Kortet viser forslag til standpunkter for visualiseringer som skal udarbejdes i forbindelse med miljørapporten. Der modtages gerne forslag til mulige standpunkter, hvor buen ønskes visualiseret fra.

Novi Maalebue Fordebat Placering Web

Buens placering i lokalområdet.
04-05-2017
Status