Kommuneplan forsiden

Aalborg Kommune har fået en henvendelse om igangsætning af planlægning for et friplejehjem ved Nørrehave i den nordvestlige del af Ulsted.

Friplejehjem fungerer på samme måde som en døgnbemandet institution og er et supplement til de kommunale plejehjem.

I kommuneplanen er det i forhold til udviklingen i oplandsbyer og landsbyer fastsat, at de skal have ”frihed og fleksible rammer til at kunne rumme en lokal forankret udvikling tilpasset byens struktur, identitet og størrelse”. Det er en forudsætning, at der er en lokal forankring og opbakning til de konkrete initiativer.

Organiseringen omkring friplejehjemmet i Ulsted består af en lokal initiativgruppe, som er udgangspunkt for oprettelsen af en selvejende institution, som skal eje og drive plejehjemmet.

Ulsted Kort Til Fordebat

Beskrivelse af projektet
Friplejehjemmet foreslås placeret på et areal på ca. 2,6 ha., der idag anvendes til landbrugsdrift.

Friplejehjemmet forventes at have en størrelse på ca. 2.200 m2 i et plan og indeholde 24 boliger og tilhørende fællesfaciliteter.

I umiddelbar tilknytning til bebyggelsen vil der desuden blive anlagt et haveanlæg med aktive og rekreative kvaliteter til gavn for husets og nærmiljøets beboere.

Området ligger i tilknytning til et mindre boligområde ved Nørrehave og tæt på den centrale del af Ulsted by.

Spørgsmål til debat

  • Er det hensigtsmæssigt med et friplejehjem i Ulsted?
  • Hvordan indpasses bebyggelsen i landskabet og i sammenhængen med det åbne land mod vest?
  • Hvordan sikres grundvandsinteresserne i området?
  • Hvordan skal vej- og parkeringsforhold indrettes?
  • Hvilken rekreative funktion vil haveanlægget få for byen?

Har du bemærkninger til disse emner, eller er der andre forhold, som du mener, der skal belyses i den videre planlægning, så send dem til os, så de kan indgå i det videre arbejde.

Deltag i debatten
Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag. De skal være modtaget senest 21. februar 2020 på:

e-mail: plan.udvikling@aalborg.dk

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til planlægningen er du velkommen til at kontakte By- og Landskabsforvaltningen, Lise Overby Nørgård, tlf. 99 31 20 59, plan.udvikling@aalborg.dk.

Foreløbig tidsplan
Med udgangspunkt i fordebatten vil Aalborg Kommune udarbejde et kommuneplantillæg og et forslag til en lokalplan for friplejehjemmet i Ulsted. Disse planer udsendes i en 8 ugers offentlig høring i sommeren 2020. Det forventes, at planforslagene kan godkendes endeligt ultimo 2020.