Kommuneplan forsiden

Fordebat om planlægning for damvarmelager ved Rørdal

Aalborg Kommune ønsker at indkalde synspunkter, ideer og forslag forud for igangsætning af planlægningen for et areal til tekniske anlæg ved det nuværende Affalds- og Genbrugscenter Rørdal i Aalborg Øst.

Baggrunden for fordebatten er et ønske om at anlægge et damvarmelager i området. Et damvarmelager er én eller flere nedgravede lagertanke med varmt vand, der lagrer overskudsproduktion fra forskellige energikilder som sol og vind eller overskudsvarme fra f.eks. virksomheder eller kraftvarmeværker.

Damvarmelager Oversigtskort
Planlægningsområdet ved Affalds- og Genbrugscenter Rørdal.

En grønnere energiproduktion
Baggrunden for projektet er et ønske om at gøre Aalborg Kommunes energiproduktion grønnere og mere fleksibel, så varmeproduktionen i højere grad kan planlægges efter elpriserne. Indsatsen omfatter bl.a. øgede muligheder for udnyttelse af overskudsvarme, integration af eldrevne varmepumper, sæsonlagring og -forskydning samt et reduceret kapacitetsbehov – alle faktorer, der kan bidrage til en grønnere forsyning og en øget forsyningssikkerhed. Damvarmelageret er ét blandt flere projekter, der understøtter kommunens energivision.

Beliggenhed
Projektområdet ligger ved Rørdal på Bredhage øst for Aalborg og ca. 300 m fra fjorden. Området er en del af det flade fjordlandskab syd for Limfjorden og med Nordjyllandsværket umiddelbart mod øst, jf. figur 1. Der er generelt tale om et teknisk præget landskab med stor synlighed mod fjorden. Området rummer desuden mange landskabelige kvaliteter, og ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og skovbeskyttelseslinjen og i nærområdet er flere beskyttede naturtyper. Området ligger også i tæt tilknytning til kolonihaveforeningen og de rekreative arealer ved Hesteskoen, se skråfoto nedenfor.

Projektet berører konkret matr.nr. 4b og del af matr.nr. 11c begge Ø. Sundby, Aalborg Jorder, som frem til i dag har været anvendt til deponering af overskudsjord og let forurenet jord samt restprodukter fra Aalborg Portlands produktion. Området ligger i landzone og skal også fremadrettet ligge i landzone.

Damvarmelager Skraafoto
Skråfoto af planlægningsområdet set fra sydøst. De rekreative arealer og kolonihaverne ved Hesteskoen ses i forgrunden.

Beskrivelse af det konkrete projekt
Damvarmelageret tænkes etableret i 2 etaper, hvor 1. etape omfatter to bassiner á 500.000 m³, der placeres i den sydlige del af planområdet. 1. etape muliggøres af, at Aalborg Forsyning Renovation inden for 1-2 år planlægger at nedlægge Affalds- og Genbrugscentret i Rørdal til fordel for en ny lokalitet til komposteringsanlæg, deponering og oplag af jord. Etape 2 – med et evt. 3. bassin med samme kapacitet - tænkes etableret længere mod nord ved den såkaldte ’støvsø’ ved Lergravsvej, når den igangværende deponering fra Aalborg Portlands produktion afsluttes.

Hensigten er generelt at ’opbygge’ damvarmelageret i det eksisterende jorddeponi i området og på den måde nyttiggøre den deponerede jord til etablering af de omgivende/stabiliserende jordvolde. Jordvoldene kan få en højde på op til 30 m, hvor den gældende lokalplan giver mulighed for op til 20 m's højde. Jordvoldene tænkes ’efterbearbejdet’ med f.eks. naturgræsser samt stier, så damvarmelageret kan indgå som nyt rekreativt udflugtsmål ved fjorden.

Øst for de to første bassiner åbnes mulighed for at etablere en tilknyttet teknikbygning bl.a. med ind- og udløb, pumpe- og vekslersystem samt anlæg til vandbehandling og håndtering af regnvand. Tilsvarende ønskes der mulighed for at opføre en række akkumuleringstanke inden for området, som kan være supplement til damvarmelagerets bassiner. Disse tanke kan få en højde på op til 40 m.

Vejadgang til damvarmelageret skal ske fra Rørdalsvej. I driftssituationen vil trafikken være yderst begrænset og derfor forventes de eksisterende vej- og parkeringsforhold ikke ændret væsentligt.

Foreløbige hovedprincipper for damvarmelagerets disponering og udformning ses på nedenstående tegning.

Damvarmelager Kx 1 101

Foreløbig plan for udformning af damvarmelagerets 2 første bassiner (1. etape) med tilhørende teknikbygninger, lednings- og pumpeanlæg, anlæg til regnvandshåndtering mv. Et evt. 3. bassin er skraveret ind mod nord (Rambøll).

Planforhold
Området ligger i det åbne land i Landområde Øst og er delvist omfattet af kommuneplanramme 4.10.T1 ’Fyldplads – tekniske anlæg’. For at muliggøre etablering af damvarmelageret vil det kræve, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, som dels udvider rammeområdet og dels ændrer byggemulighederne her. Derudover vil der skulle udarbejdes ny lokalplan med tilhørende miljøvurdering, som mere detaljeret fastlægger bestemmelser for områdets udnyttelse

Der skal endvidere udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering (VVM) for det konkrete projekt. Miljøstyrelsen, Aarhus er myndighed på miljøkonsekvensrapporten.

Hvad kigger vi særligt på i denne sag?
Planlægningen vil omfatte en beskrivelse og vurdering af en række forhold, men umiddelbart er det nedenstående spørgsmål og emner, der vil være særligt i fokus:

  • Hvordan spiller damvarmelageret sammen med den øvrige varme- og energiforsyning?
  • Hvordan påvirkes eksisterende jordforurening i området?
    Hvordan sikres vandforsyningen til anlægget samt håndteringen af regnvand?
  • Vil anlægget støje?
  • Hvordan kan anlægget bedst muligt tilpasses landskabet?
  • Hvordan er den visuelle påvirkning af det omgivende landskab, herunder påvirkning af fjordlandskabet?
  • Hvordan kan anlægget bedst muligt udnyttes rekreativt og indgå som en naturlig del af de rekreative tilbud langs fjorden?
  • Hvordan kan anlægget bedst tilpasses strandbeskyttelse og øvrige naturbeskyttelseshensyn i området?

Foreløbig tidsplan
Første led i processen er dette fordebatmateriale, hvor Aalborg Kommune over en periode på 4 uger indkalder synspunkter, idéer og forslag til planlægningens indhold fra borgere, interesseorganisationer og andre interesserede.

Med udgangspunkt i fordebatten vil Aalborg Kommune igangsætte en mere detaljeret planlægning for damvarmelageret med udarbejdelse af lokalplan, kommuneplantillæg samt miljørapport.

Disse planer forventes udsendt i 8 ugers offentlig høring i efteråret 2020.

Deltag i debatten
Hvis du har spørgsmål til planlægningen eller projektet, kan du kontakte By- og Landskabsforvaltningen ved Lise Overby Nørgård, tlf. 9931 2059.

Du kan desuden fremsende dine idéer, synspunkter og forslag til planlægningen. Disse skal være modtaget senest den 25. maj 2020 på e-mail: plan.udvikling@aalborg.dk

Dette debatmateriale kan ses på www.aalborgkommuneplan.dk under nyheder.

Miljøkonsekvensvurdering (VVM)
Samtidig med denne fordebat indkalder Miljøstyrelsen idéer til miljøkonsekvensvurderingsindhold. Du kan finde mere information herom på Miljøstyrelsens hjemmeside: https://mst.dk/service/annoncering/ Har du spørgsmål til Miljøstyrelsen kan du kontakte Tina Schmidt, tlf.   7254 4239/2246 2071 eller email: tisch@mst.dk

23-04-2020