Kommuneplan forsiden

6.1.B1 Musvågevej m.fl.

Mål

At bevare et velfungerende boligområde, hvor nærheden til skov- og bakkelandskabet mod nordvest er en af de bærende kvaliteter.


Det bakkede landskab - et af områdets bærende kvaliteter.
Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er boliger - som fritliggende enfamiliehuse eller som dobbelthuse.

Miljø

Mod øst grænser området op til et erhvervsområde med virksomheder i miljøklasse 1-3.

Arkitektur - Byrum og landskab

Mod nord grænser området op til skovrejsningsområder. I dag er området afgrænset med grøn læbeplantning, der danner en fin afslutning af byen. Langs læbeplantningen forløber en rekreativ stiforbindelse til den gamle grusgrav mod nord. Oplevelsen af nærheden til skoven skal understreges ved at fremme træbeplantninger i bebyggelsen.

I dag præges området først og fremmest af parcelhuse fra 60'erne og 70'erne. Byrådet ønsker at give mulighed for mere mangfoldighed i området ved at give større spillerum i forhold til husenes karakter og udformning. Fx skal der være mulighed for at bygge tættere, men kun i form af dobbelthuse, så bebyggelsen som helhed fortsat virker homogen.


Områdets nuværende afgrænsning mod vest

Mange steder virker bebyggelsen allerede grøn og indbydende i dag.
Trafik - Veje og stier

Trafikstrukturen er baseret på, at både bilister, cyklister og fodgængere skal kunne bruge vejnettet. Derfor må færdslen baseres på de svage trafikanters præmisser. Langs områdets afgrænsning mod øst er der stiforbindelse i eget tracé, Marathonstien, som er vigtig i forhold til sammenhængen i området og trafiksikre adgangsveje til byens center, station, skole m.m.

09-08-2021
Anvendelse
Boliger (åben-lav/dobbelthuse)
Kulturelle formål
Fritidsanlæg
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg*

Anvendelsen er specificeret i Bilag A
*Tekniske anlæg skal hovedsageligt være til områdets egen forsyning
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Max. 30 for åben-lav boliger og max. 40 for øvrig bebyggelse
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Fælles udendørs opholdsareal: Se retningslinie 6.1.2
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3
Vejledende grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Beplantningsbælte i skel mellem boliger og erhverv.
Området skal opleves som en del af skov- og bakkelandskabet.
Trafik - Veje og stier
Vejbetjenes fra fordelingsveje fra Skipper Clements Vej og Hobrovej
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan