Kommuneplan forsiden

6.1.O5 Højvangs­kolen m.m.

Mål

Målet er at skabe gode rammer for den lokale folkeskole, børnepasning samt fritidsaktiviteter for byens borgere. Samtidig prioriteres det højt, at der bevares en grøn kile mellem Svenstrup og Godthåb.

Anvendelse

Området skal anvendes til almennyttige formål såsom skole, idrætsanlæg og haller, bibliotek, børnepasning, forenings-, og klubaktiviteter, kulturelle aktiviteter og andre formål af almennyttig karakter, som naturligt kan passes ind i området.

Et landskabeligt forløb i retning nord-syd skal friholdes for konkrete anvendelser og bibeholdes som rekreativ og økologisk forbindelse gennem området.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området udgør den grønne afgrænsning mellem de 2 bysamfund - Svenstrup og Godthåb. Den åbne og grønne karakter ønskes bevaret for sikre en visuel adskillelse mellem byerne.

Skolens grønne karakter med markant beplantning ønskes ligeledes bevaret.

09-08-2021
Anvendelse
Kulturelle formål
Fritidsanlæg
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40
Etager: Max. 2, dog max. 3 for multikulturhus
Højde: Max. 10 m, dog max. 13 for idrætshaller og multikulturhus
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Arkitektur - Byrum og landskab
Svenstrup og Godthåb skal visuelt adskilles.
Åben grøn kile mellem Svenstrup og Godthåb med udgangspunkt i den landskabelige lavning.
Skolens grønne karakter skal bevares.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Zoneforhold
Byzone og landzone
En lokalplan skal overføre landzoneareal til byzone.