Kommuneplan forsiden

6.1.B12 Marathonvej

Mål

Målet er at skabe et attraktivt boligområde bestående af åben-lav bebyggelse.

Anvendelse

Den eksisterende sti fra Badmintonvej til adgangsvejen til idrætsområdet skal opretholdes.

Adgang til området skal ske fra den eksisterende adgangsvej fra Marathonvej.

09-08-2021
Anvendelse
Boliger (åben-lav)
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg (små anlæg til områdets lokale forsyning)
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30
Etager: Max 2.
Højde: Max 8,5 m
Grundstørrelse: Min. 700 m²
Fælles friareal:
Min 10 % af det pågældende område.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Arkitektur - Byrum og landskab
Beplantning langs områdets nordlige grænse.
Trafik - Veje og stier
Adgangsvej fra Marathonvej.
Eksisterende sti fra Badmintonvej opretholdes.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Zoneforhold
Byzone.