Kommuneplan forsiden

6.1.O4 Naturbørne­haven

Mål

Målet er at give gode rammer for børnepasning o.l., hvor tæt kontakt til naturen og husdyr prioriteres højt. Samtidig er der bevaringshensyn i forhold til eksisterende bebyggelse.

Anvendelse

Området kan anvendes til naturbørnehave og andre tilsvarende almennyttige formål.

Arkitektur - Byrum og landskab

Bebyggelsen har bevaringsværdi. Den skal som hovedregel bevares, og ombygninger skal foretages med respekt for det oprindelige udtryk.


Naturbørnehaven er etableret i bevaringsværdige bygninger.
09-08-2021
Anvendelse
Kulturelle formål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 15
Etager: Max. 1 med udnyttet tagetage
Højde: Max 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses eksisterende bebyggelse.
Redskabsskure, cykelskure o.l. kan udføres med ydervægge af træ og tage af tagpap på trekantlister.
Beplantning langs Runesvinget og Flødalvej og markante gamle træer ved ejendommen skal bevares.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang fra Flødalvej
Parkering i overensstemmelse med Bilag F