Kommuneplan forsiden

6.1.H5 Flødalen

Mål

Flødalen skal udvikles som et erhvervsområde, hvis trafikale beliggenhed og landskabelige værdi er de bærende kvaliteter. Bebyggelse og friarealer skal kendetegnes ved høj kvalitet, og funktionerne må på ingen måde belaste grundvandet eller miljøet i øvrigt.

Anvendelse

Flødalen har ret brede anvendelsesmuligheder. Den trafikale beliggenhed, tæt ved motorvejen, gør området interessant for virksomheder med stort transportbehov og behov for stor synlighed. Facadegrunde mod Hobrovej, Runesvinget og ny intern adgangsvej skal forbeholdes virksomheder, der vil indrette sig i byggeri med høj arkitektonisk kvalitet på smukt anlagte friarealer.

Arkitektur - Byrum og landskab

Flødalen er ét af de erhvervsområder, hvor bebyggelsens arkitektur er en væsentlig parameter i forhold til områdets udvikling. Der lægges vægt på et varieret og markant, nutidigt formsprog, som det allerede kommer til udtryk i områdets virksomheder.

De æstetiske krav til udformningen af bebyggelse og udearealer prioriteres højest langs Hobrovej og adgangsvejen i området. Områdets åbne grønne præg må ikke svækkes af udendørs udstilling, oplag eller parkering. Udendørs udstilling langs Hobrovej kan evt. tillades, såfremt den er diskret indpasset i forhold til bebyggelse og beplantning. Alléen langs Runesvinget kan evt. understøttes ved lav beplantning eller græs. Gennem området etableres en ny større adgangsvej med allé-beplantning og åbne arealer foran virksomhederne.

09-08-2021
Anvendelse
Dyreklinikker mv.
Kontorer
Service
Benzinsalg*
Trykkeri o.l.
Fritidsformål
Undervisning
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
* Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 60%, langs Hobrovej dog max. 40%
Højde: Max. 11 m, dog max. 15 m for enkelte bygningsdele. Max. 8,5 m langs Hobrovej
Miljø
Miljøklasse 1-5, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3
Der kan ikke etableres grundvandstruende aktiviteter.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal understrege landskabsformerne.
Bebyggelse skal opføres med arkitektonisk kvalitet.
Ubebyggede arealer, forarealer, p-pladser mv. skal fremstå grønne.
Min. 10 m brede beplantningsbælter mod det åbne land.
Udstillinger kun som bevidst indarbejdede elementer
En lokalplan skal fastlægge retningslinjer for skiltning.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3
Ingen udendørs oplag langs Hobrovej og ellers kun på tæt hegnede bagarealer i direkte tilknytning til bebyggelsen.
Tekniske installationer skal enten være skjult eller indgå bevidst som arkitektoniske elementer.
Kig til Østerådalen skal sikres, se illustrationsplan
Trafik - Veje og stier
Vejadgang fra Runesvinget og Hobrovej ad Buen.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan