Kommuneplan forsiden

6.1.R2 Ved Guldbækken

Mål

Målet er at fremme de rekreative kvaliteter i tilknytning til Guldbækken. Adgangs- og opholdsmuligheder for offentligheden skal sikres samtidig med, at der tages hensyn til de landskabelige kvaliteter, især så området ikke nedslides.

Der skal ved ændring af bebygglser omkring området være særlig opmærksomhed på visuel forurening og forstyrrelse af det rekreative miljø i området, så området ikke visuelt privatiseres.

Bevaringshensyn i forhold til resterne af den historiske landsby i den østlige del af området skal sikres.

Anvendelse

Området anvendes til bypark, naturområde og landbrug.

Landbrugsdriften i området skal være ekstensiv for derved at sikre at hensynet til naturbeskyttelsen varetages.

Der er mulighed for at anvende overflødiggjorte landbrugsbygninger til mindre erhvervsvirksomheder og 1 bolig pr. ejendom, men kun efter forudgående anmeldelse til Aalborg Kommune.

Arkitektur - Byrum og landskab

Områdets mest bynære del er anlagt som bypark, Svanemølleparken med stier og beplantning omkring mølledammen. Den vestlige del henligger som natur- og landbrugsområde og skaber derved en blød overgang til det åbne land. For at skabe sammenhæng mellem Guldbækområdet og Østerådalen udvides byparken på tværs af Hobrovej. Det kan samtidig være med til at skabe en grøn port til centerområdet.

Svenstrup landsby opstod i tilknytning til Guldbækken og muligheden for at udnytte vandkraften. Områdets vandmøller er spor fra den tid, hvor især møllekomplekset ved Langdyssen er markant.

Der skal løbende arbejdes med beplantning i Svanemølleparken, der kan sløre private indkig i området for at sikre den brede offentlige interesse og anvendelse af området.

Trafik - Veje og stier

Der er vigtige rekreative forbindelser langs Guldbækken og på tværs af Hobrovej/jernbanen til Østerådalen. Stisystemet i Svanemølleparkens østlige del skal udvides, så der er sti på begge sider af Guldbækken for at opnå større samhørighed mellem parken og bymidten.

09-08-2021
Anvendelse
Rekreative formål
Naturbeskyttelse
Landbrug
Grundvandsbeskyttelse
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger som er nødvendige for områdets rekreative anvendelse.
Ved området eksisterende gårde:
Ingen eksisterende udvidelsesmuligheder for virksomheder.
Mindre erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, medhjælperboliger o.l. kan kun opføres i tilknytning til eksisterende byggeri.
Arkitektur - Byrum og landskab
Den åbne dalkarakter skal bevares.
Områdets østlige del skal have parkkarakter. Den vestlige del skal have naturkarakter.
Vejudformning og beplantning skal markere en grøn byport omkring Hobrovej.
Spor af den historiske landsby skal bevares.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan