Kommuneplan forsiden

6.1.B3 Frederikhøjs­vej m.m.

Mål

Boligområdet ligger attraktivt ved Guldbækken og med nær tilknytning til det rekreative område. Målet er, at videreudvikle området til et varieret boligmiljø, hvor disse potentialer fremmes med respektafstand og uden visuel eksponering af parkområdet.


Bebyggelsen mod Guldbækken præges af den attraktive beliggenhed.
Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er boliger - fritliggende enfamiliehuse, men med mulighed for indpasning af dobbelthuse, række-, kæde eller gruppehuse.


Længere mod nord er bebyggelsen nyere og mere beskeden.
Arkitektur - Byrum og landskab

Svanemølleparken er karakteriseret ved, at villaer mod nord har haver mellem bebyggelsen og parken, ligesom de gamle bebyggelser mod syd har flotte store haver ned mod søen. Det er vigtigt at ny bebyggelse holdes på afstand af park og sø og følger de oprindelige principper for placering af bebyggelse.

Bebyggelserne skal fortsat have frodige og delvis lukkede haveudtryk mod parkstrøget for at sikre offentlighedens fred i parken.


Stiforbindelser til det rekreative område er vigtige for at synliggøre den attraktive beliggenhed.
Trafik - Veje og stier

Området vejbetjenes via stikveje fra Skipper Clements Vej og Hobrovej.

Gennem området og langs områdets vestlige del løber overordnede stier, som forbinder den nordlige del af Svenstrup med det rekreative område, centeret, skole m.m.


Hovedstiforbindelse i områdets vestlige del
09-08-2021
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Kulturelle formål
Fritidsanlæg
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg*
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
*Tekniske anlæg skal hovedsageligt være til områdets egen forsyning
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav boliger og max. 40 for øvrig bebyggelse
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Fælles udendørs opholdsareal: Se retningslinie 6.1.2

 
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3
Vejledende grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelsen skal have frodigt og lukket haveudtryk mod parkstrøget
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Stikvej fra Skipper Clements Vej og Hobrovej
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan