Kommuneplan forsiden

6.1.H6 Vidalsvej

Mål

At skabe et attraktivt erhvervsområde for mindre industrivirksomheder.

Miljø

Der skal være miljømæssig harmoni mellem virksomheder, der etablerer sig i området. Samtidig skal der tages hensyn til, at området mod vest grænser op til et boligområde.

Arkitektur - Byrum og landskab

Der er et vist spillerum i området, hvad angår bebyggelsens udformning, så længe den i skala og udtryk harmonerer med omkringliggende bygninger. Der lægges især vægt på, at den sydligste bebyggelse i området skaber en harmonisk overgang til den mere bymæssige karakter af bebyggelsen i den historiske stationsby.

09-08-2021
Anvendelse
Trykkerier
Undervisning
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40 %.
Rumfang: Max. 2 m³ pr. m² grundareal
Højde: Max. 11 m
Grundstørrelse: Min. 2.500 m²
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal i skala og udtryk tilpasses eksisterende bebyggelse.
Forarealer skal fremstå grønne med græs, buske og grupper af træer.
Beplantningsbælter af løvfældende træer og buske mod boligområder.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede arealer i direkte tilknytning til bebyggelsen.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang fra Vidalsvej
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan