Kommuneplan forsiden

6.1.B9 Bautastenen

Mål

Området videreudvikles som et attraktivt boligområde med et varieret udbud af boligtyper og et varieret bygningsmæssigt udtryk.


Tæt-lav bebyggelser ved Bautastenen
Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er boliger - fritliggende enfamiliehuse og dobbelthuse, række-, kæde eller klyngehuse eller etagehuse.

I området kan integreres service og lignende, såfremt de miljømæssige gener for områdets boliger er minimale.


Tæt-lav bebyggelse længst mod nordvest - de massive tagkonstruktioner er et særligt karaktertræk.
Miljø

Området er påvirket af trafikstøj fra Langdyssen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Boligområdet ligger attraktivt med tilknytning til naturområdet ved Guldbækken og med udsigt mod skrænten med skoven og Svenstrup Kirke nord for Guldbækken. Mod vest er der kig mod sportsanlæg og Godthåb.

Områdets bebyggelse virker i kraft af den store ensartethed lidt monotont. Bebyggelsens udtryk kan fx fornyes ved overfladebehandlinger af murværk, brug af farver eller med tilføjelse af nye delpartier og mindre bygningsdele udført i andre materialer.


Bebyggelsen skaber en veldefineret kant mod ådalen
Trafik - Veje og stier

Gennem området og langs områdets nordlige grænse løber overordnede stier, der sikrer adgang til det rekreative område ved Guldbækken og forbinder området med byens overordnede stinet til centret, stationen, Godthåb m.m.

09-08-2021
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Klinikker
Service
Kulturelle formål
Fritidsanlæg
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
*Tekniske anlæg
Grundvandsbeskyttelse
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
*Tekniske anlæg skal hovedsageligt være til området egen forsyning
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 åben-lav, max. 40 for tæt-lav boliger og etageboliger og max. 50 for anden bebyggelse
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m for åben-lav boliger og max. 10 m for anden bebyggelse
Fælles udendørs opholdsareal: Min. 15 % af hver enklave
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3
Der kan ikke etableres grundvandstruende aktiviteter i kildepladszoner.
Arkitektur - Byrum og landskab
Der lægges vægt på variation i boligtyper og bygningsudtryk
Bebyggelse skal udnytte landskabelige potentialer og medvirke til at skabe et mere åbent og indbydende udtryk mod syd
Bebyggelse skal orienteres, så de landskabelige værdier udnyttes optimalt (fx med kig til Godthåb)
Beplantning skal afskærme ådalen for visuel påvirkning fra bebyggelsen
Trafik - Veje og stier
Adgangsveje fra Bautastenen og Hellekisten
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan