Kommuneplan forsiden

6.1.C1 Svenstrup Center

Mål

Målet er at bevare områdets blandede karakter og at skabe et smukkere og mere sammenhængende forretningsstrøg for at styrke bymiljøet og en udvikling til gavn for handelslivet. Byrådet lægger også vægt på at skabe visuel og funktionel sammenhæng mellem centret og nærbanestation på tværs af Hobrovej.

Anvendelse

Området skal anvendes til centerformål med butikker, boliger m.m.

Ud fra en afvejning af muligheden for fortsat udbygning af centerfunktionerne og hensyntagen til bymiljøet, er der fastsat bestemmelser om, at bruttoetagearealet for den enkelte dagligvarebutik ikke må overstige 3.500 m² og for udvalgsvarebutikker 2.000 m² pr. butik.

Miljø

Området er påvirket af støj fra Hobrovej og jernbanen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området rummer bevaringsværdige spor fra Svenstrups første stationsby-æra. Bebyggelsen består af ældre købstadshuse og nyere bebyggelser, som ikke alle steder er harmonisk indpasset i gadebilledet. Nogle af de historiske bygninger har en særlig markant virkning i gadebilledet. Det gælder fx den gamle station, hjørnehuset ved Gammel Viborgvej/Bævervej og hjørnehuset med spir ved Gammel Viborgvej/Hobrovej, Ørgravhus.

Ved at videreføre stationsbyens oprindelige byggestil - fx. tilpasning af bygningshøjder og etageantal er det hensigten at skabe et harmonisk centerområde med en høj grad af bymæssighed.

Facader skal som hovedregel etableres i gadelinje for at bibeholde det tætte gadeforløb. Bebyggelse langs sydsiden af Godthåbsvej, mellem Hobrovej og Gammel Viborgvej, skal dog placeres 1 m fra vejskel for at skabe mulighed for at etablere et lidt bredere fortov/kantzone langs bebyggelsen.

I historiske tætbyer har hjørnene altid fungeret som monumentale markører i bybilledet, hvilket hjørnet Gammel Viborgvej og Hobrovej er et godt eksempel på med Ørgravhus og Mona Lisa. Ny bebyggelse, der etableres på hjørnegrunde i den gamle stationsby (Hobrovej/Gammel Viborgvej/Godthåbsvej), skal have et markant arkitektonisk udtryk, der markerer og fremhæver hjørnet.

Forskellighed i bygningernes udtryk skal fastholdes, da den er karakteristisk for stationsbyen. Bebyggelse skal derfor opføres med variation i facader for minimum hver 20 m. Variationen kan bestå i afstand mellem bygninger, ændring i materiale, arkitektonisk udtryk eller andet.

Byrummet skal være rart at færdes og opholde sig i. Facader i stueetagen langs Godthåbsvej og Hobrovej skal derfor have en åben og aktiv karakter. Den åbne, aktive karakter kan fx skabes med glaspartier, indgangssituationer o.l. I facadeudformningen kan der fx arbejdes med at fremme oplevelsesrigdom i form af en særlig fremhævning af facadepartier, etablering af nicher, bygningsfremspring og stor detaljerigdom.

Der er plantet enkelte opstammede træer langs gadeforløbene. Der skal sikres plads til yderligere begrønning i form af træer og beplantning langs veje og særligt ved de store p-pladser. Beplantning skal anvendes som et gennemgående rumdannende greb.

09-08-2021
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Butikker*
Hotel/Restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Benzinsalg**
Trykkerier
Kulturelle formål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
* Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 2.000 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.3
** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7

Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav boliger og max. 50 for anden bebyggelse. Dog max. 60 for anden bebyggelse langs Hobrovej.
Etager: Max. 2, dog max. 2 plus udnyttet tagetage langs Godthåbsvej og Hobrovej.
Højde: Max. 8,5 m, dog max. 10 m langs Godthåbsvej og Hobrovej
Byggelinje: Facader skal som hovedregel opføres i gadelinje. Bebyggelse langs sydsiden af Godthåbsvej, mellem Hobrovej og Gammel Viborgvej, skal placeres 1 m fra vejskel.
Miljø
Miljøklasse 1-2. Dog miljøklasse 1-3 langs østsiden af Hobrovej, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå grønt og bymæssigt.
Veje og parkeringspladser skal begrønnes med træer og beplatning.
Beplantning skal harmonere med historie og arkitektur og medvirke til at nedtone Hobrovejs dominerende udtryk.
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg afstemmes efter stationsbyens oprindelige byggestil.
Bebyggelse på hjørnerne ved Hobrovej, Gammel Viborgvej og Godthåbsvej skal have markant arkitektur.
Bebyggelse skal opføres med variation i facader for minimum hver 20 m.
Bebyggelse skal fremtræde med et åbent og aktivt facadeudtryk mod Hobrovej og Godthåbsvej.
Kig til Østerådalen skal sikres, se illustrationsplan
Skiltning må ikke virke dominerende. En lokalplan skal fastlægge retningslinjer for skiltning og fælles design for byudstyr.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan