Kommuneplan forsiden

6.1.O3 Svenstrup­gård

Mål

Målet er at sikre gode rammer om bo- og aktivitetstilbud for ældre og andre medborgere med særlige behov.


Indgangspartiet til Svenstrupgård.
Anvendelse

Området skal anvendes til almennyttige formål såsom institutioner for ældre og yngre - herunder forsorgshjem.

Arkitektur - Byrum og landskab

Af hensyn til kvaliteten af de udendørs opholdsmuligheder skal der være afskærmende beplantning mod erhvervsområdet og det blandede bolig- og erhvervsområde.

09-08-2021
Anvendelse
Kulturelle formål
Institutioner
Rekreative formål

Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30
Etager: Max. 2
Højde: Max 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Arkitektur - Byrum og landskab
Beplantningsbælte mod syd og øst skal sikres.
Trafik - Veje og stier
Vejbetjenes fra Lejrevej
Stiforbindelser skal sikres, herunder sti vest for bebyggelsen, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F