Kommuneplan forsiden

6.1.D4 Tingstedet

Mål

Målet er at skabe et blandet byområde med et varieret udtryk, hvor integration af boliger, erhverv, institutioner mv. skaber et levende nærmiljø.

Anvendelse

Det tidligere centerområde har nu blandet bolig- og erhvervsformål som hovedanvendelse.

Miljø

Området er belastet af biltrafikken på Langdyssen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Det er hensigten, at bygge videre på Højvangcenterets bebyggelsesplan. Udbygningen af området skal derfor koncentreres omkring Oldstien og de anlagte parkeringspladser. Der kan bygges i skel, så der opnås en sammenhængende bebyggelse omkring stier og gangstrøg.

Der lægges vægt på, at bebyggelsen som helhed er varieret, så den enkelte bygning udgør et identifikationspunkt. Når højde, etageantal, formsprog, materialevalg mv. fastlægges for den enkelte bygning, bør det ske ud fra en afvejning mellem behovet for at gentage karaktertræk fra omkringliggende bebyggelse og behovet for at tilføje nyt.

09-08-2021
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Hotel/restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Benzinsalg***
Kulturelle formål
Fritidsanlæg
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Grundvandsbeskyttelse

Anvendelsen er specificeret i Bilag A

* Bruttoetageareal: Max. 1.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
*** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7

Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav boliger og max. 40 for øvrig bebyggelse
Etager: Max. 2
Højde: Max. 11
Fælles udendørs opholdsareal: Se retningslinie 6.1.2
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3
Der kan ikke etableres grundvandstruende aktiviteter i kildepladszoner.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå grønt.
Der skal skabes en tæt bystruktur med udgangspunkt i Oldstiens forløb.
Den enkelte bygning skal udgøre et identifikationspunkt.
Der skal plantes træer langs veje og stier, på torve og parkeringspladser.
En lokalplan skal fastsætte retningslinjer for skiltning.
Oplag skal foregå på indhegnede bagarealer.
Tekniske installationer (fx ventilationsanlæg)skal enten være skjult i bygninger eller indgå som bevidst arkitektonisk element.
Trafik - Veje og stier
Fælles vejadgang fra Langdyssen
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan