Kommuneplan forsiden

6.1.D3 Ved Hobrovej S

Mål

At skabe et blandet byområde med plads til større specialbutikker, som samtidig medvirker til at forskønne Svenstrups ansigt udadtil.

Anvendelse

Området skal fortsat kunne anvendes til blandet bolig og erhverv.

I området er der mulighed for placering af butikker med særlig pladskrævende varegrupper, dvs. fx butikker med bygningsmaterialer, haveartikler, biler, campingvogne, både, køkkeninventar og møbler.

Miljø

Området er belastet af biltrafikken på Hobrovej og støj og rystelser fra jernbanen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området fremstår i dag ikke særligt præsentabelt. Der lægges vægt på forskønnelse og begrønning, både hvad angår bygninger, udearealer og vejrum.

Områdets karakter af landevejsbebyggelse med blandet funktioner i mindre enheder ønskes fastholdt. Ved indpasning af erhvervsbyggeri bør det derfor sikres, at byggeriet tilpasses omgivelserne - fx at facader tilpasses resten af huset og nabobebyggelserne og at skiltning ikke overdrives.

For at markere adgangen til byen bør der plantes allétræer langs Hobrovej.

 

09-08-2021
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Butikker til særlig pladskrævende varegrupper*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Kontorer
Service
Trykkeri
Kulturelle formål
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
* Bruttoetageareal: Max. 2.000 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.4
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav boliger og max. 40 for anden bebyggelse
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-4, se Bilag A. Virksomheder tilhørende miljøklasse 4 kan dog ikke etableres langs boligområdet mod vest.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå grønt.
Hegn i skel kun som levende hegn.
Boligbebyggelse som fritliggende huse med sadeltag.
Større bebyggelser skal visuelt opdeles i mindre enheder.
Ingen udendørs oplag langs Hobrovej. Derudover kun oplag inden for tæt hegnede arealer i direkte tilknytning til den enkelte bebyggelse.
En lokalplan skal fastlægge retningslinjer for skiltning.
Tekniske installationer (fx ventilationsanlæg)skal enten være skjult i bygninger eller indgå som bevidst arkitektonisk element.
Trafik - Veje og stier
Området vejbetjenes fra Hobrovej
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan