Kommuneplan forsiden

6.1.H3 Ved Hobrovej S

Mål

Målet er at fastholde et attraktivt erhvervsområde forbeholdt facadeerhverv. Samtidig skal området medvirke til at præsentere Svenstrup på en god måde fra syd.

Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er mindre industri. Det er særligt velegnet til virksomheder, der vægter beliggenhedens synlighed og reklameværdi. I området er der også mulighed for placering af butikker, der overvejende handler med pladskrævende varer. Det vil sige større bygningsmaterialer og haveartikler, køkkeninventar, møbler, biler, campingvogne, både og lignende.

Miljø

Området påvirkes af støj fra Hobrovej.

Arkitektur - Byrum og landskab

Der ligges vægt på at bebyggelse og udearealer medvirker til at præsentere byen på en god måde. Specielt i områdets nordligste del er det vigtigt, at skabe en harmonisk overgang til den mere bymæssige karakter af bebyggelsen i den historiske stationsby.

Udendørs udstilling af salgsprodukter (biler, have- og byggematerialer m.m.) langs Hobrovej kan dog tillades, hvis det ikke virker dominerende i gadebilledet.

09-08-2021
Anvendelse
Butikker til særlig pladskrævende varegrupper*
Kontorer
Tekniske anlæg
Trykkerier
Engroshandel o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
*Bruttoetageareal: Max. 10.000 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.4
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40 %

Rumfang: Max. 2 m³ pr. m² grundareal
Højde: Max. 8,5 m
Grundstørrelse: Min. 4.000 m²
Byggelinier: 25 m fra vejmidte på begge sider af Hobrovej
Miljø
Miljøklasse 1-4, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal i skala og udtryk tilpasses eksisterende bebyggelse.
Bebyggelse længst mod nord skal skabe en harmonisk overgang til stationsbyens byggestil.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for udstillinger og skiltning.
Forarealer langs Hobrovej, Jellingvej og Runesvinget, parkeringspladser mv. skal fremstå grønne med græs, lave buske og grupper af træer.
Ingen udendørs oplag langs Hobrovej. Derudover kun oplag på tæt hegnede arealer i direkte tilknytning til bebyggelsen.
Tekniske installationer skal enten være skjult eller indgå som bevidst arkitektonisk element.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang via Runesvinget og Jellingevej
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan