Kommuneplan forsiden

6.1.O1 Svenstrup Skole m.m.

Mål

Området skal også i fremtiden give gode rammer for den lokale folkeskole, børnepasning samt fritids- og kulturelle aktiviteter.


Skolebebyggelsens karakteristiske udtryk ønskes fastholdt.
Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er almennyttige formål, såsom skole, idrætshal, institutioner til børn, unge og ældre, medborgerhus.

09-08-2021
Anvendelse
Kulturelle formål
Fritidsanlæg
Undervisning
Institutioner
Grundvandsbeskyttelse
Enkelte boliger for personer med tilknytning til området.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40
Etager: Max. 2, dog max. 3 for multikulturhus
Højde: Max. 8,5 m, dog max. 13 m for idrætshaller og multikulturhus
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Der kan ikke etableres grundvandstruende aktiviteter i kildepladszoner.
Arkitektur - Byrum og landskab
Skolebebyggelsens karakteristiske udtryk i røde teglsten ønskes fastholdt.
Markante træer og træbeplantninger skal så vidt muligt bevares
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F