Kommuneplan forsiden

6.1.H9 Hobrovej S

Mål

Området skal udvikles som et erhvervsområde, hvis trafikale beliggenhed og landskabelige værdi er de bærende kvaliteter. Bebyggelse og friarealer skal kendetegnes ved høj kvalitet, og funktionerne må på ingen måde belaste grundvandet eller miljøet i øvrigt.

Anvendelse

Området har brede anvendelsesmuligheder. Den trafikale beliggenhed tæt ved motorvejen og med facade mod E45 Nordjyske Motorvej og Hobrovej, gør området interessant for virksomheder med stort transportbehov og behov for stor synlighed. Facadegrundene mod Hobrovej og Ådalen skal forbeholdes virksomheder, der vil indrette sig i byggeri med høj arkitektonisk kvalitet på smukt anlagte friarealer.

Arkitektur - Byrum og landskab

Bebyggelsens arkitektur er en væsentlig parameter i forhold til områdets udvikling. Der lægges vægt på et varieret og markant, nutidigt formsprog.

Områdets landskabelige kvaliteter gør, at der også stilles særlige krav til, at bebyggelsens udformning og placering spiller positivt sammen med terrænet i ådalen.


Specielt langs Hobrovej og mod Ådalen stilles der høje æstetiske krav til bebyggelse og forarealer.

De æstetiske krav til udformningen af bebyggelse og udearealer prioriteres højest langs Hobrovej og knap så højt i den østlige del af området.

Områdets åbne grønne præg må ikke svækkes af udendørs udstilling, oplag eller parkering. Udendørs udstilling langs Hobrovej kan evt. tillades, såfremt den er diskret indpasset i forhold til bebyggelse og beplantning.

Alléen langs Runesvinget kan evt. understøttes ved lav beplantning eller græs.

Den sydlige del af området gennemskæres af et eltransmissionsanlæg (400 kV luftledning).

 

09-08-2021
Anvendelse
Butikker til særlig pladskrævende varegrupper (kun biler)*
Dyreklinikker mv.
Kontorer
Service
Benzinsalg**
Restaurant o.l.
Hotel o.l.
Trykkeri o.l.
Fritidsformål
Undervisning
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Grundvandsbeskyttelse
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 5.000 m² pr. bilbutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.4
** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50 %, langs Hobrovej dog max. 40 %
Højde: Max. 10 m, dog max. 15 for enkelte bygningsdele. Max. 8,5 m langs Hobrovej
Miljø
Miljøklasse 1-5, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder, se retningslinie 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3
Der kan ikke etableres grundvandstruende aktiviteter.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal understrege landskabsformerne.
Ubebyggede arealer, forarealer, p-pladser mv. skal fremstå grønne.
Min. 10 m brede beplantningsbælter mod det åbne land.
Udstillinger kun som bevidst indarbejdede elementer.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for beplantning mod motorvejen, med bestemmelser for skiltning og med arkitektur og æstetik i forhold til oplevelsen af området fra motorvejen.
Ingen udendørs oplag langs Hobrovej og ellers kun på tæt hegnede bagarealer i direkte tilknytning til bebyggelsen.
Oplæg mod motorvej og ådalen skal afskærmes med beplantning.
Tekniske installationer skal enten være skjult eller indgå bevidst som arkitektoniske elementer.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang fra Hobrovej
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Zoneforhold
En lokalplan skal overføre landzoneareal til byzone.