Kommuneplan forsiden

6.1.T2 Svenstrup Station

Mål

Målet er at skabe gode rammer for nærbanedriften, og gøre området til en indbydende byport for Svenstrup.

Anvendelse

Området kan anvendes til tekniske anlæg af betydning for stationsdriften - herunder parkering, buslommer, ventefaciliteter, perronanlæg mv.

Byggemuligheder

Der kan kun opføres mindre bygninger og anlæg knyttet til banedriften. Fx toiletbygning, chaufførhus og ventefaciliteter.

Arkitektur - Byrum og landskab

Områdets udformning er af stor betydning for det førstehåndsindtryk man får af Svenstrup, når man kommer til byen med tog. Derfor lægges der vægt på, at områdets samlede udformning præsenterer byen på en indbydende måde.

Tekniske anlæg som f.eks. transformere og anlæg tilknyttet banedriften kan fx udformes i respekt for beliggenheden, ved at de skjules i beplantning, placeres afsides eller udformes, så de indgår som bevidste arkitektoniske elementer i byrummet/bygninger.

Udsynet over Østerådalen skal fremhæves ved at vælge lave buske og opstammede træer. 

09-08-2021
Anvendelse
Tekniske anlæg

Anvendelsen er specifiseret i Bilag A
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 10
Etager: Max. 1
Højde: Max. 8,5 m, gangbro og elevatortårne dog max. 10 m
Miljø
Miljøklasse 1-4, se Bilag A
Arkitektur - Byrum og landskab
Beplantning, bygninger, byudstyr, belægning, tekniske anlæg mv. skal tilsammen markere en byport mod banen.
Parkeringsarealer, ventearealer, forarealer med buslommer, af- og pålæsning mv. skal fremstå grønne med lave buske og opstammede træer.
Allébeplantning langs Hobrovej.
En lokalplan skal fastlægge et fælles design for byudstyr.
Tekniske anlæg skal placeres og udformes i respekt for den synlige beliggenhed.
Trafik - Veje og stier
Der skal sikres god forbindelse mellem trafikarterne.
Der skal etableres buslommer, bil- og cykelparkering samt taxaholdeplads og de naturlige færdselslinier for fodgængere skal indrettes til dette formål.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F