Kommuneplan forsiden

6.1.H10 Flødalen S

Mål

Flødalen S skal udvikles som et erhvervsområde, hvis trafikale beliggenhed og landskabelige værdi er de bærende kvaliteter. Bebyggelse og friarealer skal kendetegnes ved høj kvalitet, og funktionerne må på ingen måde belaste grundvandet eller miljøet i øvrigt.

Anvendelse

Flødalen S har ret brede anvendelsesmuligheder. Af miljøhensyn er anvendelsesbestemmelserne lettere erhvervsformål. Den trafikale beliggenhed, tæt ved motorvejen og med facade mod Hobrovej og motorvejen, gør området interessant for virksomheder med stort transportbehov og behov for stor synlighed. Facadegrundene mod Hobrovej og motorvejen skal forbeholdes virksomheder, der vil indrette sig i byggeri med høj arkitektonisk kvalitet på smukt anlagte friarealer.

Arkitektur - Byrum og landskab

Flødalen S er ét af de erhvervsområder, hvor bebyggelsens arkitektur er en væsentlig parameter i forhold til områdets udvikling. Der lægges vægt på et varieret og markant, nutidigt formsprog, tilsvarende det udtryk der allerede er ved de nye virksomheder i Flødalen nord for området.

Områdets landskabelige kvaliteter gør, at der også stilles særlige krav til, at bebyggelsens udformning og placering spiller positivt sammen med terrænnet.

De æstetiske krav til udformningen af bebyggelse og udearealer prioriteres højest langs Hobrovej og motorvejen og knap så højt i den nordvestlige del af området.

Områdets åbne grønne præg må ikke svækkes af udendørs udstilling, oplag eller parkering. Udendørs udstilling langs Hobrovej og motorvejen kan evt. tillades, såfremt den er diskret indpasset i forhold til bebyggelse og beplantning.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din Facade - byens ansigt". Tilsvarende er der udarbejdet vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder, se "Din virksomhed - byens ansigt".


Specielt langs Hobrovej og motorvejen stilles der høje æstetiske krav til bebyggelse og forarealer.
Zoneforhold

Området skal ved en lokalplan overføres til byzone.

18-05-2009
Anvendelse
Dyreklinikker
Kontorer
Service
Benzinsalg*
Trykkeri o.l.
Fritidsformål
Undervisning
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7

Grundvandsbeskyttelse.
Byggemuligheder
Bebygget areal: Max. 60%, langs Hobrovej dog max. 40%
Højde: Max. 11 m, dog max. 15 for enkelte bygningsdele. Max. 8,5 m langs Hobrovej
Rækkefølge
Området kan først benyttes når højspændingsledningerne er kabellagt
Miljø
Miljøklasse 1-5, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3
Der kan ikke etableres grundvandstruende aktiviteter.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal understrege landskabsformerne.
Ubebyggede arealer, forarealer, p-pladser mv. skal fremstå grønne.
Min. 10 m brede beplantningsbælter mod det åbne land.
Udstillinger kun som bevidst indarbejdede elementer
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3
Ingen udendørs oplag langs Hobrovej og motorvejen og ellers kun på tæt hegnede bagarealer i direkte tilknytning til bebyggelsen.
Tekniske installationer skal enten være skjult eller indgå bevidst som arkitektoniske elementer.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang fra Hobrovej
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Landzone