Kommuneplan forsiden

6.1.D6 Hobrovej

Mål

Målet er at bevare områdets blandede karakter og at skabe et smukkere og mere sammenhængende bymiljø.

Anvendelse

Området skal anvendes til blandede byfunktioner.

Miljø

Området er påvirket af støj fra Hobrovej og jernbanen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området rummer bevaringsværdige spor fra Svenstrups første stationsby-æra. Her ligger den gamle station og varehusbygning.

Der er plantet enkelte opstammede træer langs Hobrovej, og der lægges op til yderligere beplantning.

Trafik - Veje og stier

Det er hensigten, at forbedre trafiksikkerheden, forskønne vejrummet og fremhæve centerområdet efter en samlet plan for Hobrovejs udformning.

09-08-2021
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Hotel/Restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Benzinsalg*
Trykkerier
Kulturelle formål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for boliger og max. 50 for anden bebyggelse. Dog max. 60 for anden bebyggelse langs Hobrovej.
Etager: Max. 2
Højde: Max. 10 m
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå grønt og bymæssigt.
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg afstemmes efter stationsbyens oprindelige byggestil.
Kig til Østerådalen skal sikres, se illustrationsplan.
Skiltning må ikke virke dominerende. En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning og fælles design for byudstyr.
Bebyggelse skal fremtræde med et åbent facadeudtryk mod vej.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.