Kommuneplan forsiden

6.1.H1 Ved Mosevangen

Mål

At skabe et attraktivt erhvervsområde forbeholdt facadeerhverv. Området skal samtidig være en præsentabel "forpost" for Svenstrup mod nord.

Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er mindre industri. Det er særligt velegnet til virksomheder, der vægter beliggenhedens synlighed og reklameværdi.

I området er der også mulighed for placering af butikker, der overvejende handler med særligt pladskrævende varegrupper. Det vil sige større bygningsmaterialer og haveartikler, biler, campingvogne, både og lignende.


Grønne forarealer skal medvirke til at præsentere byen på en god måde.
Miljø

Det er hensigten, at der er skal være miljømæssig harmoni mellem virksomheder, som placerer sig i området.

Området er påvirket af trafikstøj fra Hobrovej og jernbanen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Erhvervsområdet udgør Svenstrups "forpost" mod nord. Områdets udtryk er altafgørende for førstehåndsindtrykket af byen, når man kommer fra Aalborg. Derfor lægger Byrådet vægt på, at bebyggelser og udearealer fremstår præsentable, og at ny bebyggelse i områdets nordligste del får et markant nutidigt formsprog, som medvirker til at skabe en ny byport for byen.

Udendørs udstilling af salgsprodukter mod Hobrovej (biler, have- og byggematerialer m.m.) kan tillades, hvis det ikke virker dominerende eller ødelægger helhedsindtrykket i området.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din Facade - byens ansigt". Tilsvarende er der udarbejdet vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder, se "Din virksomhed - byens ansigt".

23-11-2009
Anvendelse
Butikker til særlig pladskrævende varegrupper Trykkerier
Engroshandel o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Bruttoetageareal: Max. 2.000 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.4
Byggemuligheder
Bebygget areal: Max. 40 %

Rumfang: Max. 2 m³ pr. m² grundareal
Højde: Max. 8,5 m
Grundstørrelse: Min. 4.000 m²
Byggelinier: 25 m fra vejmidte (Hobrovej)
Miljø
Miljøklasse 1-4, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse længst mod nord skal skabe et markant indgangsparti til Svenstrup.

Bebyggelse længst mod syd skal skabe en harmonisk overgang til stationsbyens byggestil.
Bebyggelse skal i skala og udtryk tilpasses eksisterende bebyggelse.
Forarealer skal fremstå grønne med græs, lave buske og grupper af træer.
Beplantningsbælter af løvfældende træer mod det åbne land.
Parkeringspladser mv. synlige fra Hobrovej skal fremstå grønne.
Ingen udendørs oplag langs Hobrovej. Derudover kun oplag på tæt hegnede arealer i direkte tilknytning til bebyggelsen.
En lokalplan skal fastsætte retningslinier for skiltning.
Udendørs udstilling må ikke virke dominerende.
Tekniske installationer (fx ventilationsanlæg)skal enten være skjult i bygninger eller indgå som bevidst arkitektonisk element i bebyggelsen.
Trafik - Veje og stier
Vejbetjenes fra Hobrovej
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone