Kommuneplan forsiden

6.1.B7 Runesvinget / Langdyssen

Mål

Området er et boligudbygningsområder i Svenstrup. Målet er, at skabe et nyt boligområde af høj landskabelig kvalitet og med en bred variation i boligtyperne og alternative anvendelser.


Området set fra Langdyssen.
Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er boliger med et varieret udbud af boligtyper - fx en blanding af parcelhuse, rækkehuse og etagebebyggelse som punkthuse.

I området kan integreres service og lignende, såfremt de miljømæssige gener for områdets boliger er minimale.


Området præges af en markant terrænmæssig top.
Miljø

Området er belastet af støj fra Langdyssen og Runesvinget.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området ligger naturskønt ved grænsen mellem Svenstrup og det åbne land. Arealet stiger terrænmæssigt mod et højdepunkt ca. midt i området. Ved fremtidigt byggeri i området skal områdets landskabelig træk tænkes ind i planen, så der på den landskabeligt højestbeliggende del bygges højt og tæt for at fremhæve terrænforskellen. Der kan fx bygges punkthuse i op til 3 etager omgivet af lavere parcelhus- og rækkehusbebyggelser.

Området skal have et åbent og grønt præg.

Områdets vestlige kant mod Midgården udgør den grønne afgrænsning mellem de 2 bysamfund - Svenstrup og Godthåb.

Den åbne og grønne karakter ønskes bevaret for sikre en visuel adskillelse mellem byerne.

Trafik - Veje og stier

Vejstrukturen skal sikre, at integration af erhverv ikke medfører unødvendig trafikbelastning af boligveje.

09-08-2021
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsanlæg
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg*
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
*Tekniske anlæg skal hovedsageligt være til områdets egen forsyning
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 åben-lav boliger, tæt-lav boliger og etageboliger og max. 40 for anden bebyggelse
Etager: Max. 2 for åben-lav og tæt-lav boliger og max. 3 anden bebyggelse
Højde: Max. 8,5 m for åben-lav og tæt-lav boliger og max. 11,5 m for anden bebyggelse
Fælles udendørs opholdsareal: Se retningslinie 6.1.2
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Samlet bebyggelsesplan skal bidrage til at fremhæve terræn og øvrige landskabelige kvaliteter i området.
Området skal have et åbent og grønt præg.
På områdets højestbeliggende del skal bygges højt og tæt for at fremhæve terrænforskellen
Åben grøn kile mellem Svenstrup og Godthåb mod Midgården
Trafik - Veje og stier
Fordelingsveje fra Gammel Viborgvej og Langdyssen
Vejstrukturen skal indtænke blandet anvendelse
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan