Kommuneplan forsiden

6.1.O2 Skipper Klement

Mål

Målet er at skabe velfungerende rammer omkring bo- og aktivitetstilbud til ældre og andre medborgere med særlige behov.

Anvendelse

Området kan anvendes til plejehjem, beskyttede boliger, bypark og tilsvarende formål af almennyttig karakter.

09-08-2021
Anvendelse
Kulturelle formål
Rekreative formål
Institutioner
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Trafik - Veje og stier
Vejbetjening via Runddyssen
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F