Kommuneplan forsiden

6.1.D5 Godthåbsvej

Mål

Målet er at skabe et blandet byområde centralt i Svenstrup.

Anvendelse

Området skal anvendes til boliger og letttere erhvervsformål, der er miljømæssigt foreneligt med placeringen i nærhed af boliger.

Trafik - Veje og stier

Trafiksikkerheden for bløde trafikanter skal prioriteres langs Godthåbsvej.

09-08-2021
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Hotel/Restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Benzinsalg*
Trykkerier
Kulturelle formål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Værksteder o.l.
Grundvandsbeskyttelse
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
* Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7

Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav boliger og max. 40 for anden bebyggelse.
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3
Der kan ikke etableres grundvandstruende aktiviteter i kildepladszoner.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå grønt og bymæssigt.
Skiltning må ikke virke dominerende. En lokalplan skal fastlægge retningslinjer for skiltning og fælles design for byudstyr.
Bebyggelse skal fremtræde med et åbent facadeudtryk mod vej.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan