Kommuneplan forsiden

6.1.H4 Ved Jellingvej

Mål

Målet er at fastholde et attraktivt erhvervsområde for mindre industrivirksomheder.

09-08-2021
Anvendelse
Kontorer
Trykkerier
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40 %
Rumfang: Max. 2 m³ pr. m²
Højde: Max. 8,5 m
Grundstørrelse: Min. 4.000 m²
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal i skala og udtryk tilpasses eksisterende bebyggelse.
En lokalplan skal fastlægge retnngslinjer for skiltning.
Forarealer langs Runesvinget og Jellingevej, p-pladser mv. skal fremstå grønne med græs, lave buske og grupper af træer.
Beplantningsbælte mod boliger.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede arealer i direkte tilknytning til bebyggelsen.
Trafik - Veje og stier
Adgangen til området skal ske fra Jellingvej.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan