Kommuneplan forsiden

6.1.B5 Gammel Viborgvej m.m.

Mål

Området skal videreudvikles som et blandet boligområde med en både bynær og grøn karakter.

Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er boliger. Den centrale placering i tilknytning til byens center, station m.m. gør det attraktivt for fx unge eller ældre, som fraflytter deres parcelhus og forsat ønsker at blive i byen. Derfor bør områder nær centret fortættes med mere tæt-lav byggeri og indretning af fx mindre ældre- og handicapegnede boliger - dog under hensyntagen til bevaringsværdige enkeltbygninger.

Der kan også indpasses miljøvenlige erhverv mv. De alternative anvendelser forudsætter dog, at den miljømæssige gene for områdets boliger er minimal.


Mange af områdets ældre boliger er relativt beskedne i størrelse.
Miljø

Mod vest er området belastet af støj fra Langdyssen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Forløbet af Gammel Viborgvej og den tidligere Nibebane er strukturerende for bebyggelsen i områdets sydøstlige del. Forløbene er vigtige for områdets historiske identitet.

Områdets bebyggelse er karakteriseret ved ældre villaer og parcelhuse fra 60'erne og 70'erne. I kraft af husenes haver, træbeplantninger o.l. virker området imødekommende og grønt. Det er et mål at tilføre området større mangfoldighed fx ved, at der bygges i 2 etager eller tilføjes nye boligtyper.


Nibebanens krumme forløb sætter sit tydelige præg på områdets gadeforløb.
Trafik - Veje og stier

Stiforbindelser gennem området har en vigtig funktion i forhold til at sikre sammenhængen mellem den sydlige del af Svenstrup og centret.

Gammel Viborgvej er et bevaringsværdigt historisk vejforløb.


Gl. Viborgvej fungerer på nogle strækninger som sti.
09-08-2021
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsanlæg
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg*
Grundvandsbeskyttelse
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
*Tekniske anlæg skal hovedsageligt være til områdets egen forsyning
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav boliger og max. 40 for anden bebyggelse
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Fælles udendørs opholdsareal: Se retningslinie 6.1.2
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3
Der kan ikke etableres grundvandstruende aktiviteter i kildepladszoner.
Arkitektur - Byrum og landskab
Historiske strukturer skal respekteres
Området skal fremstå grønt
Markante træer skal bevares
Der lægges vægt på variation i bebyggelsens udformning
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan