Kommuneplan forsiden

6.1.H7 Atletikvej

Mål

At skabe et attraktivt erhvervsområde for mindre industrivirksomheder.

Miljø

Der skal være miljømæssig harmoni mellem virksomheder, der etablerer sig i området. Den østligste del af området er påvirket af støj fra Hobrovej.

Arkitektur - Byrum og landskab

Der er et vist spillerum i området, hvad angår bebyggelsens udformning, så længe den i skala og udtryk harmonerer med omkringliggende bygninger. Der lægges især vægt på, at den sydligste bebyggelse i området skaber en harmonisk overgang til den mere bymæssige karakter af bebyggelsen i den historiske stationsby.

09-08-2021
Anvendelse
Butikker til særlig pladskrævende varegrupper*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Trykkerier
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
* Bruttoetageareal: Max. 15.000 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.4
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40 %
Rumfang: Max. 2 m³ pr. m² grundareal
Højde: Max. 11 m, dog max. 8,5 m for bebyggelse nærmere end 100 m fra boligområder og Hobrovej.
Grundstørrelse: Min. 2.500 m²
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal i skala og udtryk tilpasses eksisterende bebyggelse.
Forarealer skal fremstå grønne med græs, buske og grupper af træer.
Beplantningsbælter af løvfældende træer og buske mod boligområder og det åbne land.
En lokalplan skal fastlægge retningslinjer for skiltning.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede arealer i direkte tilknytning til bebyggelsen.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang via forsyningsveje fra Hobrovej
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan