Kommuneplan forsiden

6.1.I1 AKAFA

Mål

At sikre gode udviklingsmuligheder for eksisterende industrivirksomhed i området - dog under hensyntagen til de omkringliggende boliger. Det vægtes også højt, at bebyggelsen fungerer som et positivt landemærke i Svenstrup.

Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er egentlig industri. Der må ikke etableres virksomheder, som producerer byggematerialer, gummi og papir.

Byggemuligheder

Området omfatter p.t. udelukkende mejerivirksomheden AKAFAs anlæg. Der er fortsat mulighed for en vis udbygning indenfor området.

Området er zoneinddelt, så de højeste bygninger placeres midt i området.


Områdets zoneinddeling
Miljø

Virksomhedens beliggenhed midt i et større boligområde, er ikke uproblematisk. Den fortsatte produktion og eventuelle udbygning må derfor ske under størst mulig hensyntagen til de omkringliggende boliger. Eksempelvis må anvendelsen af arealer til oplag og transportveje, ikke medføre miljøgener for de omkringliggende bebyggelser.

Arkitektur - Byrum og landskab

Industribebyggelsen er meget dominerende - både i nærområdet og i Svenstrup som helhed. Ændringer af eksisterende bebyggelse og nybyggeri skal ske under størst mulig hensyntagen til omgivelserne.

De højeste bygningskroppe, der fungerer som orienteringspunkter i byen, har i dag en afdæmpet blå nuance, som harmonerer fint med himlens farveskala. Derved indgår bygningerne i bybilledet på en positiv måde. Dette karaktertræk ønskes fastholdt, og det er eksempelvis vigtigt, at der ikke anvendes materialer, som er blanke og reflekterende.


De høje bygningskroppe er markante i bybilledet.
12-01-2004
Anvendelse
Trykkerier
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Mindre industri
Større industri
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebygget areal: Max. 50 %
Rumfang: Max. 3 m³ pr. m² grundareal
Højde: Zone A max. 9,5 m. Zone B max. 13 m og max. 31 m for enkeltbygninger, som er nødvendige for virksomhedens drift.
Grundstørrelse: Min. 4.000 m²
Miljø
Miljøklasse 1-4, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved udformningen af høje bygningsdele skal det sikres, at de virker kvalitetsberigende for bybilledet.
Området skal have en grøn afgrænsning mod omgivende områder.
Bebyggelsen hegnes med uigennemsigtigt hegn suppleret med beplantning.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang primært fra Svenstrup Skolevej
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone