Kommuneplan forsiden

6.1.B11 Kirkestien

Mål

Målet er at fastholde et attraktivt boligområde, hvor bebyggelsen fremtræder som en smuk, markant og harmonisk helhed. Målet er endvidere at sikre den offentlige færdsel i Svanemølleparken.

Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er boliger. Alternative anvendelser forudsætter, at den miljømæssige gene for de omkringliggende boliger er minimal.

Trafik - Veje og stier

Der skal sikres stiforbindelse gennem området fra det rekreative område til Svenstrup Skolevej.

09-08-2021
Anvendelse
Boliger (tæt-lav)
Kulturelle formål
Fritidsanlæg (kun klub og forening)
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg*
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
*Tekniske anlæg skal hovedsageligt være til områdets egen forsyning
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40
Etager: Max 2
Højde: Max. 8,5 m
Fælles udendørs opholdsareal: Min. 10 %
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Arkitektur - Byrum og landskab
Private områder skal afskærmes med beplantning i et robust og naturligt udseende, der passer med Svanemølleparkens udtryk.
træer og buske på skrænten mod parken skal bevares.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang fra Kirkestien
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Stiforbindelse skal sikres, se illustrationsplan