Kommuneplan forsiden

6.1.B13 Hellekisten

Mål

Målet er at etablere et nyt boligområde i naturligt samspil med og respekt for landskabet i ådalen ved Guldbækken.

Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er åben-lav boliger.

Miljø

På Skipper Clements Vej 83, ca. 250 nordøst for området er der tilladelse til 50 DE kvæg. Der skal udarbejdes lugtberegning for påvirkning af boligområdet.

Området kan være påvirket af lugt, støv og støj fra nærliggende virksomhed.

Arkitektur - Byrum og landskab

Områdets nære tilknytning til naturområdet ved Guldbækken, mølledammen og det gamle møllekompleks ved Langdyssen er identitetsskabende og danner grundlag for et attraktivt boligområde.

Terrænet udgøres af et plateau ved Hellekisten og et skrånende areal ned mod Guldbækken. Visuelt er området en del ådalen. Det er synligt på lang afstand og opfattes som en del af den grønne afrunding af Svenstrup.

Det er væsentligt, at natur- og landskabsoplevelsen langs Guldbækken forstyrres så lidt som muligt af den kommende boligbebyggelse blandt andet ved nænsom bearbejdning af terræn ved placering af veje og bebyggelse.  For at skjule fremtrædende dele af husene og klippede hække fra ådalen skal markante grupper af træer og buske flettes ind imellem bebyggelsen og den åbne bakke.

For at bevare områdets grønne karakter skal der udlægges store grunde, og der skal være god rummelighed mellem husene.

Svenstrup Kirke ligger nordøst for området, på den anden side af Guldbækken. Kirkens betydning som et fremtrædende element i landskabet skal sikres.

 

Trafik - Veje og stier

Gennem området løber overordnede stier, der sikrer adgang til naturområdet ved Guldbækken og forbinder området med byens overordnede stinet.

09-08-2021
Anvendelse
Boliger (åben-lav)
Rekreative formål
Grundvandsbeskyttelse
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav boliger
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Grundstørrelse: Min. 800 m2
Fælles udendørs opholdsareal: Se retningslinie 6.1.2
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Lugtberegninger
Der kan ikke etableres grundvandstruende aktiviteter i kildepladszoner
Arkitektur - Byrum og landskab
Der skal udlægges store grunde og god rummelighed mellem husene, så der er plads til grønt og blød håndtering af terræn
Bebyggelse, veje mv. skal indpasses til terræn så det skal bearbejdes så lidt som muligt. Det naturlige terræn skal fortsætte op mellem bygningerne som en helhed.
Bebyggelse skal rykkes op på bakketoppen, og knyttes til den eksisterende bebyggelse.
Der skal etableres en grøn bykant imellem ådalen og bebyggelsen.
Beskyttede naturarealer langs Guldbækken må ikke påvirkes negativt ved udnyttelsen af arealet.
Markante grupper af træer og buske skal flettes ind mellem bebyggelsen og den åbne bakke ned mod ådalen.
Friarealer og regnvandsbassiner skal placeres i den vestlige del af området.
Indkig til og udsyn fra Svenstrup Kirke skal sikres.
Trafik - Veje og stier
Området vejbetjenes fra Hellekisten
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan

 

Zoneforhold
En lokalplan skal overføre landzonereal til byzone.