Kommuneplan forsiden

6.1.T1 Varmecentral

Mål

Målet er at skabe gode rammer for områdets fjernvarmeforsyning.

Anvendelse

Området kan anvendes til tekniske anlæg som fx den eksisterende fjernvarmecentral.

Arkitektur - Byrum og landskab

Af hensyn til bymiljøet i de nære omgivelser lægges der vægt på, at området afskærmes med beplantning mod øst, vest og nord.

09-08-2021
Anvendelse
Tekniske anlæg

Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40
Etager: 2
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-4, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Ny bebyggelse skal i skala, udformning og materialevalg harmonere med eksisterende bebyggelse.
Der skal sikres beplantningsbælter mod øst, vest og nord.
Forarealer skal fremstå grønne med græs, lave buskbeplantninger og grupper af træer.