Kommuneplan forsiden

6.1.B10 Ved Vester Mølle

Mål

En fortsat udbygning med boliger i det lille, naturskønne og attraktivt beliggende boligområde.


Enkelte bevaringsværdige bebyggelser medvirker til at give området karakter.
Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er boliger - som enfamilie- eller rækkehuse.

Miljø

Området er påvirket af trafikstøj fra Langdyssen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Husenes karakter bærer præg af den attraktive beliggenhed ved Guldbækken.

Områdets begrænsede udstrækning og den nære tilknytning til naturområdet ved Guldbækken, mølledammen og det gamle møllekompleks ved Langdyssen er identitetsskabende og danner grundlag for et attraktivt boligområde.

Trafik - Veje og stier

Ved områdets nordlige og vestlige grænse løber overordnede stier, der sikrer adgang til naturområdet ved Guldbækken og forbinder området med byens overordnede stinet til centret, stationen, Godthåb m.m.

09-08-2021
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Kulturelle formål
Fritidsanlæg
Institutioner
Rekreative formål
*Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
*Tekniske anlæg skal hovedsageligt være til mområdets egen forsyning
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav boliger og max. 40 for øvrig bebyggelse
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Fælles udendørs opholdsareal: Se retningslinie 6.1.2
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Den åbne og grønne karakter med kig til ådal og kirke skal bevares
Der skal etableres beplantning langs Langdyssen
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Området vejbetjenes fra Ved Vester Mølle
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Zoneforhold
By- og landzone
En lokalplan skal overføre landzonereal til byzone