Kommuneplan forsiden

6.1.B6 Svenstruphøj

Mål

Målet er at fastholde et boligområde med en markant landskabelig og grøn karakter.

Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er boliger - fritliggende enfamiliehuse, dobbelthuse, række-, kæde eller gruppehuse.

Der kan endvidere placeres servicefunktioner mv.


Terrænformerne skaber forudsætningerne for et spændende boligområder.
Miljø

Området er belastet af støj fra Runesvinget.

Arkitektur - Byrum og landskab

Bopladsen og Offerlunden er udbyggede parcelhusområder med en tæt grøn karakter i kraft af konsekvent tilplantning langs vej- og stiforløb og randbeplantning ved områdets afgrænsning. Områdets vejforløb har en fin sammenhæng med terrænet. Disse karaktertræk er væsentlige for oplevelsen af et boligmiljø af høj kvalitet.

Svenstruphøj er primært bebygget med nyere parcelhuse. Fra det landskabelige plateau midt i området er der vigtige udsyn mod Østerådalen og Aalborg. Området tiltænkt et åbent og grønt præg - med overgang til en tættere skovkarakter ned mod Runesvinget og skoven syd her for. Der lægges desuden vægt på at ny bebyggelse medvirker til at understrege terrænets former.


Den østlige del af området har en markant grøn karakter.

 

09-08-2021
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav) 
Service
Kulturelle formål
Fritidsanlæg
Institutioner
Rekreative formål
*Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
*Tekniske anlæg skal hovedsageligt være til områdets egen forsyning
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav og tæt-lav boliger og max. 40 for anden bebyggelse
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Fælles udendørs opholdsareal: Min. 15%
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3
Vejledende grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Svenstruphøj skal markere overgangen mellem skoven mod syd og et mere åbent bylandskab mod nord

Udsigt mod Aalborg skal friholdes for bebyggelse og beplantning

Bopladsens og Offerlundens grønne karakter skal bevares

Afskærmende vejbeplantning mod Runesvinget og erhvervsområdet mod vest skal bevares
Trafik - Veje og stier
Fordelingsvej til området fra Gammel Viborgvej
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan