Kommuneplan forsiden

6.1.R3 Ved Oldstien

Mål

At skabe rekreativ forbindelse gennem byen og bevare en for byen karaktergivende struktur.

Anvendelse

Området udgør en vigtig grøn forbindelse i den sydlige del af Svenstrup. Området indeholder en af hovedstierne (Oldstien), der muliggør forbindelse mellem boligområderne, Hobrovej, Gammel Viborgvej og Højvangcenteret.

Byggemuligheder

Mindre bygninger til almennyttige formål er fx spejderhytter.

Arkitektur - Byrum og landskab

Den tidligere Nibebanes forløb har i høj grad været strukturerende for udbygningen af Svenstrup. Forløbet skal bevares, som en grøn, frodig, rumlig og beplantningsmæssig varieret forbindelse gennem byen. Forløbet er vigtigt for oplevelsen af byens struktur.

09-08-2021
Anvendelse
Fritidsanlæg
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger til almentnyttige formål, som er nødvendige for områdets rekreative anvendelse.
Arkitektur - Byrum og landskab
Oldstien skal bevares som et grønt forløb gennem byen.
Der skal sikres plads til beplantning mellem Oldstien og bebyggelse.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan