Kommuneplan forsiden

6.1.D1 Ved Hobrovej N

Mål

Målet er at skabe et blandet byområde, som medvirker til at give Svenstrup et præsentabelt ansigt udadtil.

Anvendelse

Området skal anvendes til boliger samt til lettere erhvervsformål, der miljømæssigt er forenelig med en placering i nærhed af boliger.

Miljø

Området er belastet af biltrafikken på Hobrovej og støj og rystelser fra jernbanen.

Arkitektur - Byrum og landskab

I kraft af områdets beliggenhed er det af stor betydning for, hvordan man oplever Svenstrup, når man ankommer til byen. Målet er, at området fremstår attraktivt og præsenterer byen på en god måde. For at markere adgangen til byen skal der plantes allétræer langs Hobrovej. Der skal sikres plads hertil ved nyt byggeri.

Den stedlige byggetradition er kendetegnet ved fritliggende huse med sadeltage. Det betyder også, at fx større erhvervsbebyggelser visuelt skal opdeles i mindre enheder, der harmonerer med byens skala.

09-08-2021
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Klinikker
Kontorer
Service
Trykkeri
Kulturelle formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Værksteder o.l.

Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav boliger og max. 40 for anden bebyggelse
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses den stedlige byggeskik.
Bygninger skal udføres som fritliggende huse med sadeltage.
Området skal fremstå grønt med markante træbeplantninger.
Allétræer langs Hobrovej
Ingen udendørs oplag langs Hobrovej. Derudover kun oplag inden for tæt hegnede arealer i direkte tilknytning til den enkelte bebyggelse.

En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning.

Større bebyggelser skal visuelt deles i mindre enheder.
Hegn i skel kun som levende hegn.
Tekniske installationer (fx ventilationsanlæg)skal enten være skjult i bygninger eller indgå som bevidst arkitektonisk element.
Trafik - Veje og stier
Området vejbetjenes fra Hobrovej
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan