Kommuneplan forsiden

6.1.B2 Triatlonvej

Mål

Områdets skal fastholdes som en homogen boligenklave med en markant kontrastvirkning i forhold til omgivende boliger.

Anvendelse

Hovedanvendelsen er boliger - fritliggende enfamiliehuse, dobbelthuse, række-, kæde eller gruppehuse.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området skal sikres et sammenhængende og harmonisk helhedsindtryk med hensyn til udformning, byggematerialer og farver på facader og tage.


Andelsboligbebyggelse med homogent udtryk.
Trafik - Veje og stier

Der skal fastholdes stiforbindelser fra området til Marathonvej, Tennisvej og Squashstien ved den nordøstlige del af området.

09-08-2021
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Kulturelle formål
Fritidsanlæg
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg*
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Tekniske anæg skal hovedsageligt være til områdets egen forsyning
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav boliger og max. 40 for øvrig bebyggelse
Etager: Max. 1 plus udnyttet tagetage
Højde: Max. 8,5 m
Fælles udendørs opholdsareal: Se retningslinie 6.1.2
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses eksisterende bebyggelse
Beplantningsbælte (5 m) i nordligt skel
Trafik - Veje og stier
Adgangsvej fra Marathonvej
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan