Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 4.015 for ændrede bebyggelses­regulerende bestemmelser for karréen Østre Allé - Signalvej

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og det aktuelle projekt for byggeri i en del af rammeområdet 4.1.D1 Øster Sundby Vej og den igangværende lokalplanlægning for en del af rammeområdet.

Bebyggelsesprocenten bestemmer, hvor stort et hus må være i forhold til den grund, det bygges på. Bebyggelsesprocenter der er fastsat i kommuneplan skal medtages i lokalplaner. For ejendomme i Aalborg Kommune bruger SKAT også bebyggelsesprocenterne, som grundlag for ejedomsbeskatningen. Ændringer i kommuneplanens bebyggelsesprocenter kan derfor også få betydning for din ejendomsskat.

Tillægget ændrer på byggemuligheder for følgende ejendomme:

Ejendom Max. bebyggelsesprocent
jf. gældende kommuneplan

Foreslået ændres til

5ar, Aalborg Markjorder 50 % 360 %
5bz, Aalborg Markjorder 95 % 220 %
bce, Aalborg Markjorder 50 % 475 %

Ejendomme hvor den maksimale bebyggelsesprocent ændres (grønne tal = max bebyggelsesprocent i den gældende kommuneplan og røde tal = viser forslag til ændret bebyggelsesprocent)

Den sydlige del af rammeområdet ligger inden for et udlagt blandet bolig og erhvervsområde, hvor der kan placeres virksomheder med begrænset trafikal belastning.
Den sydvestlige del af rammeområdet ligger indenfor det central butiksområde for Vejgård. (Jf. retningslinie 7.1.3)

Området ligger indenfor kystnærhedszonen, og er udpeget som B-område jf. retningslinie 11.4.2.
Område B omfatter planlagte arealer til byudvikling, ferie- og fritidsanlæg, tekniske anlæg, råstofindvinding, sommerhusbebyggelse samt vindmølleparker, jf. ovenstående kort. Det enkelte areal kan kun udnyttes i overensstemmelse med den planlagte anvendelse.
I forbindelse med lokalplanlægningen er det vurderet, at ændringen i bebyggelsesregulerende bestemmelser ikke ændrer væsentlig ved den visuelle oplevelse af kysten.
Østre Allé er en overordnet vej med beskyttelseszone jf.retningslinie 2.1.4
Formålet med retningslinien er at fastholde en klar afgrænsning mellem land og by samt at værne om landskabelige værdier. Det er ikke ønsket, at forhindre almindelig udvidelse af byer, der er udviklet omkring eller tæt på de overordnede veje eller de »bymæssige ringveje«, hvis dette i øvrigt opfylder kravene til en tæt og sammenhængende bystruktur (jf. retningslinie 2.1.4).
Østre Allé ligger i byzone og løber gennem allerede ramme- og lokalplanlagte områder, hvorpå der er påtænkt byudvikling på begge sider af vejen. Vejen vurderes derfor at være undtaget for beskyttelseszonen på 150 m.
Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 4-1-101 Boligbebyggelse ved Østre Allé/Signalvej, Vejgård.

13-12-2010
Andre planer