Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 4.035 for Sønder Tranders

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Byrådet ønsker at udvide landsbyafgrænsningen af Sønder Tranders, så der åbnes op for en moderat udbygning af landsbyen.

4-035_rammer _før 2_300px 4-035_rammer _efter 3_300px
Gældende kommuneplanrammer.
Nye kommuneplanrammer.

Afgrænsningen af rammeområde 4.10.L3 (Sønder Tranders) ændres, så landsbyen udvides mod vest, syd-øst og nord-øst. Rammeområderne 4.10.N5 (Indkildedalen), 4.10.N6 (Trandersgård) og 4.10.N7 (Broager) reduceres tilsvarende.

Udvidelsen i vest er en udfyldning og afrunding af landsbyen. Der er ønsker om at udvide med let erhverv med en arkitektur, der passer til landsbymiljøet. Der fastholdes en grøn kile mellem Sønder Tranders og Universitetsparken.

En del af arealet i syd-øst bruges i dag til erhverv (entreprenørforretning) med oplag. Der er ønsker om at omdanne området til boliger. Landsbyafgrænsningen er udvidet lidt ekstra for at sikre areal til en samlet tæt-lav boligbebyggelse. Arealmæssigt er det ikke en stor udvidelse, men boligmæssigt åbnes op for, at landsbyen kan udviddes med 60-80 boliger sammenlignet med de ca. 180 boliger, der findes i Sønder Tranders i dag.

Udvidelsen i nord-øst er for at sikre areal til til en ny sognegård, der passer ind i landskabet omkring Sønder Tranders Kirke. Området er reserveret til menighedshus eller lignende bebyggelse med relation til kirkens aktiviteter og med tilhørende parkering.

Målene og beskrivelsen af rammeområde 4.10.L3 (Sønder Tranders) er opdateret i forhold til ovenstående. De bygningsregulerende bestemmelser fastholdes i den ældre del af landsbyen, mens der kan bygges åben-lav boliger op til 2 etager og 30 % bebyggelsesprocent (Bygningsreglementets standardbestemmelser) i de nyere områder af landsbyen.

Landsbyen skal forblive i landzone. Der er krav i kommuneplanrammen om, at historiske strukturer skal respekteres. Det er for at sikre, at selvom der bygges nyt, tilpasses nye projekter og bebyggelser landsbykarakteren.

Ændring af Grøn-Blå struktur

Grøn-blå struktur for Aalborg Kommune udgør en sammenhæng for natur, miljø og friluftsliv. Grundlaget for Grøn-blå struktur er et net af kiler, landskabsbånd og forbindelser, der kobler de overordnede landskabstræk, naturperlerne, og de karaktergivende naturområder i en sammenhængende struktur af rekreative og økologiske forbindelser.

Kommuneplantillægget ændrer på kommuneplanens retningslinje 11.1.2 Grøn-Blå struktur, idet den grønne kile (Indkildedalen) reduceres en smule.

4-035_kile _før _300px 4-035_kile _efter 2_300px
Grøn-Blå struktur og gældende rammer
Revideret Grøn-Blå struktur og nye rammer

De grønne kiler omkring Sønder Tranders er vigtige, da de sikrer en klar afgrænsning af landsbyen.

Indkørslen fra øst til Sønder Tranders via bygaden er kendetegnet ved, at overgangen mellem by og land er markeret af en grøn væg, der både afgrænser byen fra det åbne land, men også indrammer vejen. Den grønne port er en virkningsfuld kontrast til de åbne marker, der indrammer Sønder Tranders og understreger dens status som landsby.

En af Sønder Tranders’ store kvaliteter er, at det er en meget grøn by med mange store og fuldkronede træer af forskellige arter, samt grønne hække. Kommuneplanrammen indeholder bestemmelser om, at den markante beplantning langs Sønder Tranders Bygade bevares, så bygaden fortsat opleves som en helhed.

4-035_Foto _vest _600px
Kig mod vest ad Sønder Tranders Bygade. Udvidelsen af landsbyafgrænsningen ligger til venstre (mod syd).

Landbrugsområder

Kommuneplantillæggets ændring af landsbyafgrænsningen betyder også, at der fjernes et areal fra de særlige værdifulde landbrugsområder (mørkebrunt område - kommuneplanens retningslinje 11.2.2) og øvrige landområder (lysebrunt område - kommuneplanens retningslinje 11.2.3). Tilsvarende rettes i retningslinje 11.1.4 Ændret arealanvendelse i de særlige værdifulde natur-, landbrugs- og graveområder i det åbne land.

4-035_landbrug _før _300px 4-035_landbrug _efter 2_300px
Landbrugsområder og gældende rammer
Reviderede landbrugsområder og nye rammer.

Kommunen vurderer ikke, at ændringen har væsentlig betydning for landbrugsdriften.

Planforslagets baggrund

Det østlige Aalborg er en bydel under hastig forandring, hvor der gennemføres investeringer for mere end 10 mia. kr. frem mod 2020.

Flere offentlige og private anlægsprojekter er allerede realiseret, fx

  • svømmehal
  • ungdomsboligerne 'Kvadratet' og 'Ramblaen'
  • NOVI 8
  • Sundheds- og Kvartershuset
  • buskorridoren ved Gigantium

Andre er undervejs eller under planlægning:

  • det kommende Universitetshospital
  • Himmerland Boligforenings store renovering af Kildeparken
  • letbanen
  • udvidelse af universitetsområdet (campus vest)

De mange projekter skaber mulighed for at fastholde momentum i udviklingen af en mere bæredygtig og sammenhængende bydel - og en ny fortælling om bydelen, hvor der forventes en vækst på 3 - 4.000 boliger i de kommende år. Visionskonkurrencen "City in Between" resulterede i en række forslag, som skal afklares politisk og indarbejdes i planlægningen, samtidig med at bydelens forandringer fortsætter ufortrødent.

Midt i al den byggeaktivitet og få hundrede meter fra Aalborg Universitet ligger Sønder Tranders. En velfungerende og attraktiv landsby. Her er landsbymiljø med brostensbelagt hovedgade, gadekær og parkanlæg og kirke.

På den ene side ønsker Byrådet at bevare landsbymiljøet. Men omvendt er man nødt til at åbne op for en vis udvikling, så landsbyen ikke segner hen og bliver en kulisse.

19-10-2015