Kommuneplan forsiden

Redegørelse Tillæg 4.042 Lokalcenter ved Danalien

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan
  • Justering af retningslinie for butikker: I retningslinie 7.1.3 Øvrige bymidter samt bydels- og lokalcentre er muligheden for at etablere et lokalcenter ved Danalien tilføjet. Lokalcenteret har en samlet maksimal ramme for etageareal til butikssformål på 2.500 m².

  • Ny kommuneplanramme 4.2.C2: Der afgrænses et nyt rammeområde for lokalcenteret ved Danalien med mulighed for blandet bymæssig anvendelse - herunder butikker og boliger. Der gives desuden mulighed for at bygge i op til 8 etager og med en samlet bebyggelsesprocent på 90 for området som helhed.

  • Justering af afgrænsning på kommuneplanramme 4.2.B9 Magisterparken: Som en konsekvens af at der afgrænses et nyt rammeområde tilrettes afgrænsningen af den kommuneplanramme, som området tidligere var omfattet af.

  • Bydelsbeskrivelse for Grønlandskvarteret: Opdatering og konsekvensrettelser.
4-042_rammer _for 4-042_rammer _efter

Afgrænsning af rammeområder før og efter vedtagelsen af kommuneplantillægget.

Lokalcenter (1)
Afgrænsning af det nye lokalcenter ved Danalien og Sohngårdsholmsvej.

Planforslagets baggrund

Aalborg Kommune arbejder for at opgradere busforbindelsen mellem universitetet og midtbyen til en højklasset kollektiv trafikbindelse - fx i form af en BRT-hurtigbus i eget tracé. Hensigten er at styrke den kollektive mobilitet i vækstaksen og at dette sker i tæt samspil med byudvikling.

Området ved Danalien er planlagt som et stoppested for hurtigbussen. Det rummer idag en enkeltstående lokal dagligvarebutik (Rema1000) og en kontorbygning (MT Højgaard). Baggrunden for kommuneplantillæget er et ønske om at opgradere området til et egentligt urbant knudepunkt i form af et lokalcenter med en markant og tæt bebyggelse, som understøtter bylivet i forbindelse med stoppestedet og som samtidig medvirker til at understøtte kundegrundlaget for en hurtigbus.

Kommuneplantillæg 4.042 er udarbejdet sammen med lokalplan 4-2-114, Lokalcenter ved Danalien og Sohngårdsholmsvej, og sikrer overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan.

Detailhandelsanalyse
Før udarbejdelsen af kommuneplantillægget er muligheden for at etablere et lokalcenter ved Danalien analyseret og vurderet af ICP (Institut for Center-Planlægning). Her har man kigget nærmere på den eksisterende detailhandel i markedsområdet samt befolknings- og forbrugsforhold og på den baggrund er muligheder og konsekvenser, af at etablere yderligere en dagligvarebutik ved Danalien, vurderet.

ICPs vurdering er at en ny dagligvarebutik ved Danalien vil forbedre indkøbsforholdene i nærområdet, og at butikken også kan være medvirkende til at tiltrække flere servicefunktioner og dermed skabe mere liv i området ved det kommende hurtigbus-stoppested.

En ny butik ved Danalien vurderes dog også at få konsekvenser for eksisterende dagligvarebutikker i markedsområdet. Der skønnes hovedsageligt at blive tale om en omfordeling af dagligvareomsætningen i nærområdet Eternitten og Danalien. Godt 2/3 af omsætningen i en ny dagligvarebutik vurderes at blive taget fra de eksisterende butikker på Eternitten og Danalien.

Som følge af stigende befolkningstal og deraf stigende dagligvareforbrug forventes omsætningen i eksisterende butikker i nærområdet dog at være højere i 2019 end i 2014, selv om der etableres en ny dagligvarebutik ved Danalien. Det er derfor ikke ICPs vurdering, at det vil betyde lukningstruede butikker.

Omsætningen for dagligvarebutikkerne på Grønlandstorv og i Vejgaard vurderes ikke i væsentlig grad at blive påvirket.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 4-2-114.

12-09-2016