Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg H.024 for Universitetshospital 2. etape

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

I en ny retningslinie 8.1.2 gives der mulighed for placering af hospital i rammeområde 4.4.O6 i overensstemmelse med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering.

Planforslagets baggrund

Region Nordjylland besluttede i 2007, at der skulle arbejdes for en samling af Aalborg Sygehus på én lokalitet. Regionsrådet besluttede i december 2008 at pege på Aalborg Øst som placering for et nyt Universitetshospital. Dette blev i efteråret 2009 tiltrådt af regeringens ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer.

Det nye universitetshospital planlægges opført på et ca. 92 ha stort areal som vist på kortet mellem Selma Lagerlöfs Vej og Hadsund Landevej lige øst for Universitetet. Umiddelbart syd for området ligger arealreservationen til Egnsplanvej. Læs mere om det nye universitetshospital på Region Nordjyllands hjemmeside.

Som første led i planlægningen blev der i 2011 udarbejdet et kommuneplantillæg og en ramme-lokalplan for området, som udgjorde en del af grundlaget for arkitektkonkurrencen for Universitetshospitalet. Kommuneplantillægget omfatter hele projektområdet, mens rammelokalplanen alene omfatter den sydlige del af projektområdet. Region Nordjylland har nu udpeget et vinderprojekt, så den mere detaljerede udformning er fastlagt.

For at projektet kan realiseres, er der nu udarbejdet en mere detaljeret lokalplan 4-4-109.

Aalborg Kommune har vurderet, at anlægsprojektet for 1. etape af nyt Aalborg Universitetshospital er omfattet af VVM-pligt i kraft af anlæggelsen af en helikopterlandingsplads som en del af hospitalet og på grund af de betydelige bygge- og anlægsarbejder. Der er udarbejdet en VVM-redegørelse med Miljøvurdering.

VVM-redegørelse med miljøvurdering

VVM-tilladelse

Overordnede bindinger

Der henvises til afsnit 5 i VVM-redegørelsen.

Miljøvurdering

Aalborg Kommune har fortaget en høring hos berørte myndigheder m.fl.  om afgrænsningen af hvilke forhold, der forventes at blive berørt af planen. Ingen myndigheder har afgivet svar, som har givet anledning til ændring af miljøvurderingens indhold.

Der er krav om, at kommuneplantillægget skal vurderes efter "Lov om miljøvurdering og programmer" af 22. oktober 2007. Denne miljøvurdering er indeholdt i "VVM-redegørelse Nyt Aalborg Universitetshospital".

08-04-2013