Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 4.053 til parkering til UCN ved Scoresbysundvej

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget omfatter en ændring af kommuneplanrammen 4.2.R5 Kolonihaver.

Anvendelser udvides, så det fremover bliver muligt at etablere tekniske anlæg til parkering.

Parkeringsarealer skal fremstå grønt.

Redaktionelle ændringer

Der er desuden sket mindre redaktionelle ændringer.

Planforslagets baggrund

Aalborg Kommune har iværksat et planlægningsarbejde for at sikre at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og de fremtidige ønsker til udviklingen i området.

Uddannelsesinstitutionen UCN (University College Nordjylland) har i løbet af de senere år samlet en række aktiviteter i nye og renoverede bygninger på Mylius Erichsens Vej, hvilket har medført et større parkeringsbehov.

Kommuneplanrammen ændres således, at et areal, som i dag anvendes til autoophug, kan omdannes til et permanent og offentligt tilgængeligt parkeringsareal, for at imødekomme det udvidede parkeringsbehov og for at aflaste de omkringliggende veje og boligområder.

Parkeringsarealet skal fremstå grønt og vejbetjenes ved at benytte forlængelsen af Mylius Erichsens Vej mod øst.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 4 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af en miljøvurdering, da det er vurderet at planen ikke må antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

VVM screening

I forbindelse med planlægningen blev der foretaget en VVM screening af projektet. Der er blevet truffet afgørelse om, at etablering af en ny offentlig parkeringsplads ikke udløser en VVM redegørelse. Screeningen kan ses her.

28-08-2017