Kommuneplan forsiden

Redegørelse til tillæg 4.020 for centerområdet i Gug

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Aalborg Kommune ønsker at udvide det afgrænsede bydelscenter Gug, så det omfatter ejendommen Vissevej 3 i Gug. Udvidelsen vil give mulighed for at placere butikker på ejendommen. Den ønskede udvidelse kan ses på modstående kort. Udvidelsen er begrundet ud fra principperne i den statistiske metode for afgrænsning af bymidter og bydelscentre, der fremgåe af Bekendtgørelse nr. 1093 af 11. september 2007. Begrundelserne kan ses i notatet Statistisk bymidteafgrænsning, Gug fra ICP, der kan ses her.

Som en konsekvens af udvidelsen af det afgrænsede bydelscenter samt for at skabe mulighed for løsning af parkeringsproblemerne ved den eksisterende Rema 1000 butik er kommuneplanramme 4.3.C1 Gugvej m.m. udvidet som vist på modstående kort.

Kommuneplanramme 4.3.B5 Vissevej og Kærholt reduceres tilsvarende ved arealet ved Vissevej 3 og kommuneplanramme 4.3.B7 Solhøjsvej m.m. reduceres med ejendommene på østsiden af Gugvej.


Udvidelse af det afgrænsede bydelscenter i Gug

Udvidelse af kommuneplanramme 4.3.C1 Gugvej m.m.
Planforslagets baggrund

I foråret 2010 gennemførte Aalborg Kommune en fordebat vedrørende muligheden for at udvide afgrænsningen af bydelscenter Gug, så det bliver muligt at etablere butikker på ejendommen Vissevej 3 i Gug.

Ønsket blev fremsat som et forslag til Kommuneplanrevision 2009. Byrådet var umiddelbart positive overfor forslaget, men en udvidelse af det afgrænsede bydelscenter i Gug og en ændring af områdets anvendelse fra boligområde til centerområde var en så væsentlig ændring i forhold til det fremlagte forslag til Kommuneplan09, at det vil kræve en fornyet offentlighedsfase, hvor myndigheder, foreninger og borgere kan få lejlighed til at drøfte forslaget. Derfor blev det besluttet at gennemføre en særlig planproces for realisering af forslaget.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 27. maj 2010 at igangsætte udarbejdelsen af et forslag til kommuneplantillæg, der omfatter en udvidelse af det afgrænsede bydelscenter Gug i kommuneplanens retningslinie 7.1.3 Øvrige bymidter, bydels- og lokalcentre samt en ændring af de berørte kommuneplanrammer 4.3.B5 Vissevej og Kærholt, 4.3.B7 Solhøjsvej m.m. og 4.3.C1 Gugvej m.m.

Endvidere blev det accepteret, at ændringen af kommuneplanramme 4.3.C1 Gugvej m.m. i kommuneplantillægget også kommer til at omfatte ejendommene Gugvej 197, 199, 201, 207 og 209, så alle ejendomme ud mod Gugvej syd for skæringen med motorvejen er beliggende i centerområdet. Dette anbefales bl.a. for at løse et parkeringsproblem ved den eksisterende butik Rema 1000.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 4-3-101 Butikker, boliger m.v. Vissevej, Gug.


 

22-08-2011
Andre planer