Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 4.019 for erhvervsområde ved Tranholmvej

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og aktuelle og kommende projekter for udvidelse og/eller etablering af erhverv i området. Sideløbende med kommuneplantillægget er igangsat en lokalplanlægning for området.

Som vist nedenfor ændres afgrænsningen på flere rammeområder og rammeområde 4.8.R1, 4.8.R2 og 4.8.I5 udgår helt. Rammeområde 4.8.I4 udvides og rammeområde 4.8.I6 og 4.8.T1 indskrænkes.

 
De nuværende kommuneplanrammer
 
De med tillægget ændrede kommuneplanrammer

Rammeområde 4.8.I4 omfatter hele lokalplanområdet (4-8-101). Bestemmelser for rammeområde 4.8.I4 er tilpasset, så de stemmer overens med lokalplanens bestemmelser.

Tillæggets forhold til hovedstruktur og retningsliner

I planstrategien for Aalborg kommune, der blev offentliggjort i 2011 er der peget på en vækstakse fra Aalborg Lufthavn i vest til Aalborg Havn i øst. Erhvervsområdet langs Tranholmvej er en del af vækstaksen. Vækstaksen er udpeget som rygraden i den fremtidige udvikling. Det fremgår af planstrategien, at der skal arbejdes for at fastholde momentum i vækstaksen.

Det fremgår af hovedstrukturafsnit 4 om erhverv at eksisterende virksomheder skal sikres muligheder for vækst og udvidelse i de eksisterende erhvervsområder. Erhvervsområdet ved Østhavnen udgør en del af rygraden for erhvervsarealer i Aalborg Kommune og er dermed et højt prioriteret område til erhverv. Dette skyldes også at området er trafikalt velbeliggende.

Hovedstrukturafsnit 5 omhandler arkitektur og kulturarv. I afsnittet defineres et højhus som en bygning på mere end 35 meter og mindst 11 etager. Dog skal det altid vurderes om bygningen vil fremstå som et højhus eller ej, hvilket skal vurderes ud fra den omgivende bebyggelses højde og bebyggelsesmønster i området. Høje bygninger til tekniske anlæg eller produktionsanlæg til virksomheder kan i særlige tilfælde undtages fra kravene i højhuspolitikken. I dette tilfælde hvor bygninger kan opføres i op til 40 m i den østlige del af området vurderes at der ikke skal ske en vurdering i henhold til højhuspolitikken. Dette begrundes med, at området som helhed i forvejen indeholder høje bygninger og derfor vil høje bygninger ikke adskille sig væsentligt fra den eksisterende arkitektur og bebyggelsesmønster. De bygninger der opføres i området vil i form minde om allerede eksisterende bygninger i området og vil blive anvendt netop til produktionsanlæg til virksomheder eller tekniske anlæg.


Kystnærhedszonen og de kystnære dele af byzonen

Retningslinje 11.4.2 udlægger arealet til planlagt kystlandskab. En mindre del af området er beliggende i landzone.

Lokalplanforslag 4-8-101 indeholder en redegørelse for den visuelle påvirkning af omgivelserne og kysten.Konsekvenszone for virksomheder med særlige beliggenhedskrav
Konsekvenszone omkring virksomheder med særlige beliggenhedskrav (jf. retningslinje 4.1.2) er beliggende inden for området. Området indenfor konsekvenszonen er fortsat tiltænkt virksomheder og ikke forureningsfølsom anvendelse.

Grønne indsatsområder
Dele af området er udpeget til grønne indsatsområder - dvs. områder hvor der er muligheder for at styrke de rekreative netværk og aktivitetsmuligheder samt grønne/landskabelige karaktertræk. Områderne skal i forbindelse med konkret planlægning være genstand for en revurdering hvad angår struktur, æstetik og funktion (se retningslinje 6.1.1. I lokalplan 4-8-101 fremgår, hvilke grønne karaktertræk der skal styrkes.

Grønne områder er vist med mørkegrøn
I området er udpeget 2 grønne områder (jf. hovedstrukturafsnit 6). Begge områder udgår som grønne områder fremover - undtagen et mindre areal som bevares som fredskov (fremgår af lokalplan 4-8-101). Det har vist sig at være nødvendigt for de eksisterende virksomheder, at inddrage dele af de grønne områder til virksomhedsdrift.

Sti-rute

Gennem området løber cykel-/gangstier. I kommuneplanens hovedstruktur for parker og byliv lægges vægt på, at parker, byrum mv. er tilgængelige via et sammenhængende stinet (jf. hovedstrukturafsnit 6).

Kortene for stier-ruter i hovedstrukturen og på kommuneplanens illustrationsplan er ændret i overensstemmelse med de nye stiers linjeføring, som er vist i lokalplan 4-8-101.


Ledninger i området

Området gennemskæres af en række infrastrukturanlæg i form af luftbårne højspændingsledninger, højspændingsledninger i jorden, afskærende kloakledninger fra Aalborg til Renseanlæg Øst, samt forskellige forsyningsledninger bl.a. til gasforsyning.

Planforslagets baggrund

Formålet med kommuneplantillægget er at sikre den fortsatte udvikling af erhvervsområdet ved Tranholmvej i Aalborg Øst. Erhvervsområdet er med sin placering tæt på motorvej E45, Aalborg Havn, den fremtidige godsbanegård og i god afstand til miljøfølsomme anvendelser velegnet til at placere virksomheder der har særlige beliggenhedskrav.

Miljøvurdering

'Lov om miljøvurdering af planer og programmer' opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering med det formål at fremme bæredygtig udvikling. Hvis en plan medfører en væsentlig indvirkning på miljøet, skal der efter lovens bestemmelser gennemføres en miljøvurdering.

Kommuneplantillægget og lokalplanen vurderes, at være omfattet af lovens bilag 4 pkt. 10a vedr. infrastrukturprojekter, anlægsarbejder i industrizoner. Det vurderes dog samtidig, at planerne er omfattet af lovens § 3, stk. 2, idet den fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Der skal således kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Planerne er derfor screenet i forhold til kriterierne nævnt i lovens bilag 2. Det vurderes, at følgende miljøforhold bliver påvirket ved gennemførelsen af planen, biologisk mangfoldighed, flora og fauna, landskab, grundvand, overfladevand og jordbund, klimatiske faktorer, befolkningens levevilkår og materielle goder, menneskers sundhed, kulturarv, arkitektonisk arv og arkæologisk arv.

Samlet vurderes, at påvirkningerne ikke er væsentlige, og planerne er således ikke omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering.
Begrundelse herfor kan læses i dokumentet ”Screeningsskema for lokalplan 4-8-101”.

18-06-2012