Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 4.040 for området nord for Fjelshøj

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Området ligger i Universitetsområdet. Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplan og de fremtidige ønsker til udviklingen nord for Fjelshøj.

Baggrund

Som led i arbejdet med en ny strukturplan for det østlige Aalborg og med afsæt i City In Between konkurrencen arbejdes der aktuelt med en helhedsorienteret nytænkning af det østlige Aalborg herunder Universitetsområdet. Baggrunden for arbejdet er de mange igangværende og planlagte projekter der væsentligt ændrer på forudsætningerne for byplanlægningen.

Et væsentligt ønske er, at skabe bedre sammenhæng, fællesskab og nærhed mellem de enkelte byudviklingsetaper og bykvarterer. De byintegrerede landskabskiler anbefales revurderet, så en monoton og fragmenteret by undgås. De rekreative kvaliteter ønskes styrket til fordel for en mere naturpræget, mangfoldig og indbydende oplevelse.

Projektområdet ligger i overgangszonen mellem en af byens primære grønne kiler - Sohngårdsholm bykilen - og det kommende byudviklingsområde syd for Gigantium som forventes udviklet til blandet, kompakt og grønt byområde. 

Arbejdet har resulteret i fire konkrete justeringsønsker i forhold til gældende kommuneplanramme:

  • En mindre udvidelse af rammeområdet mod vest for at skabe en bedre byafgrænsning og sammenhæng med den grønne kile.
  • Mulighed for fortætning i forbindelse med etageboliger mod Alfred Nobels Vej, det vil sige en forøgelse af bebyggelsesprocenten fra 40 til 60 (letbanenærhed).
  • Andre boligformer end etageboliger i den sydlige del tillades, dog ikke parcelhus.
  • Krav om at parkering skal samles i et bånd i midten frafaldes.

Alle fire punkter understøtter et mere varieret og bedre integreret byområde.

Der sikres endvidere mulighed til en eventuel fremtidig sti- og busvejsforbindelse mellem Universitetsområdet og Gug samt til en eventuel fremtidig lokal vejforbindelse mellem Gug og Gigantium.

Restrummelighed i planperioden 2016-2015

Planområdet ligger i stor Aalborg, hvor der før planforslagets vedtagelse, jf. kommunens opgørelse af restrummeligheden i planperioden 2015-2026, var en restrummelighed på 690 boliger.

Planen vil muliggøre opførelse af i alt ca. 150 - 175 boliger. Heri indgår der et nyt arealudlæg til byvækst i landzone med plads til ca. 25 boliger. Kommunens opdaterede rummelighedsregnskab kan ses på bilag M.

Ændringer

Dette tillæg ændrer afgræsningen for rammeområde 4.4.D2 og 4.10.N4 og udlægger en ny ramme 4.4.B8 til boligformål. Bestemmelser vedr. boliger for for den sydlige del af rammeområde 4.4.D2 udgår.

Rammer _foer Rammer _efter
Gældende kommuneplanrammmer
Ændrede kommuneplanrammer

Retningslinje "2.1.1 Egentlig byudvikling og byformål", retningslinje "11.1.2 Grøn-blå struktur", retningslinje "11.2.3 Øvrige landområder" og retningslinje "11.3.8 Økologiske forbindelser" ændres, således arealerne indenfor det nye boligområde udgår af retningslinjerne. Retningslinje "11.2.6 Rekreative ruter" og retningslinje "13.2 Cykelstier" opdateres til nye forhold.

Byudviklingsområder

Byudv _omr _foer Byudv _omr _efter

Rammeændringen gør, at der som følge af byudviklingen tillægges areal som byudviklingsområder, der fjernes fra landbrugsområde (retningslinje 2.1.1 Egentlig byudvikling og byformål)

Gældende byudviklingsområder og nye rammer 
Nye byudviklingsområder og rammer
 

Kiler

 Kiler _foer  Kiler _efter

Rammeændringen gør, at der som følge af byudviklingen fjernes areal fra kilen (retningslinje 11.1.2). Kommunen vurderer ikke, at ændringen har væsentlig betydning for den rekreative anvendelse.

Jf. retningslinje 11.1.2 skal friluftslivet understøttes og forbedres, ligesom der samtidigt skal sikres sammenhæng for dyre og planteliv.

 
Gældende kiler og nye rammer
Nye kiler og rammer
 

 

Rekeative ruter

 Rekreativ -sti _foer (1)  Rekreativ -sti _efter

Rammeændringen gør, at planlagte rekreative ruter (retningslinje 11.2.6) omlægges. Ændringen er også en opdatering til faktuelle forhold, herunder en ny tunnel under motorvejen E45.

Gældende ruter
Nye ruter
 

Cykelstier

 Cykelstier _foer  Cykelstier _efter

Rammeændringen gør, at der indføres en ny planlagt cykelsti (retningslinje 13.2). Ændringen er også en opdatering til faktuelle forhold, herunder cykelstiforbindelsen Letostien.

Gældende cykelstier
Nye cykelstier
 

 

Øvrige landområder

Oevrigt _landomr _foer Oevrigt _landomr _efter

Rammeændringen gør også, at der som følge af byudviklingen fjernes areal fra landbrugsområde (11.2.3 Øvrige landområder). Kommunen vurderer ikke, at ændringen har væsentlig betydning for landbrugsdriften.

Gældende afgrænsing af øvrige landområder
Nye afgræsning af øvrige landområder og nye rammer
 

Økologiske forbindelse

Oekologisk _forbindelse _foer (1) Oekologisk _forbindelse _efter (1) Rammeændringen gør, at der som følge af byudviklingen fjernes areal fra  den økologiske forbindelse (retningslinje 11.3.8). Kommunen vurderer ikke, at ændringen har væsentlig betydning for at bestande af planter og dyr kan sprede og bevæge sig i landskabet. 
Gældende økologisk forbindelse og nye rammer 
Ny afgrænsning af den økologiske forbindelse og nye rammer 
 

Redaktionelle ændringer

I kommuneplanrammerne er der yderligere sket mindre redaktionelle ændringer.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 4-4-113.

13-06-2016