Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 4.068 for et område ved Riishøjsvej

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget ændrer den maksimale bebyggelsesprocent for det tidligere Riishøjcenter (matrikel 2lb, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder).

Den maksimale bebyggelsesprocent ændres fra 115 til 125. Matriklens nuværende bebyggelsesprocent er 119, men der ønskes mulighed for at opføre tre elevatortårne, der vil øge den samlede bebyggelsesprocent til 125.

Planforslagets baggrund

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og ønsket om at ændre anvendelsen af det tidligere Riishøjcenter til boligformål.

Overordnede bindinger

Bilag IV-arter
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura 2000-områderne.

Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen kan skade et Natura 2000-område.

Nærmeste Natura 2000-område er Habitatområdet Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal samt Ramsar- og Fuglebeskyttelses området Ulvedybet og Nibe Bredning, der er beliggende ca. 7 km fra planlægningområdet. Alene pga. afstanden har planen ingen indvirkning på Natura 2000-områderne.

Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura 2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at forstyrre fugle på reder.

Planlægningen ligger inden for udbredelsesområdet for en række dyrearter opført på habitatdirektivets bilag IV. Relevante i forhold til projektet kan være arter af flagermus, da de bygninger/ældre træer potentielt huser flagermus. Planlægningen giver ikke mulighed for opførelse af ny bebyggelse, og derfor vurderes, at projektet ikke vil påvirke eventuelt forekommende flagermus.

Samlet vurderes, at planlægningen ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 4-1-123.

10-08-2020